Car Nikolaj II. Alexandrovič (část IV.)

6. března 2010 v 18:25 | Ally |  Nikolaj a Alexandra

Ukončení rusko-japonské války však nevyřešilo problémy, které začaly vyplouvat na povrch. Katastrofální výsledky bojů na východě vedly k velké nespokojenosti obyvatelstva a vážnost panovnického domu i vládního systému značně klesla. Ještě v době bojů, na samém počátku ledna 1905, se měl odehrát neblahý incident, který měl poskvrnit Nikolajovu pověst nejen dokonce jeho života, ale i na dlouhá léta pak. Pod vedením kněze Georgije Gapona se velké množství prostých petrohradských obyvatel, většinou dělníků, rozhodlo vypravit se společně za "Báťuškou carem" a předat mu petici, v níž by mu vysvětlili své útrapy a jak jsou utlačováni. Jednou provždy se rozhodli otevřít mu oči, do nichž dvořané a vysocí úředníci sypali popel. Měli naivní víru, že jakmile se car dozví, čemu jsou jeho věrní poddaní vystaveni, jak těžké jsou jejich životy, jak hladové jejich děti, všechno napraví. Nikolaj ve více než jednou případě prokázal, že prosby prostých lidí jej nikdy nenechají chladným, ovšem události měly zamezit jakékoliv nápravě věcí a dokonce i jakékoliv disputaci.

Sotva několik dní před chystaným pochodem se carská rodina zdržovala v petrohradském Zimním paláci a car se zúčastnil tradičního "svěcení vody" v řece Něvě. Při této příležitosti měla být vypálena čestná salva, ovšem jak se k hrůze všech zúčastněných brzy ukázalo, jedna z nábojnic byla ostrá. Zasáhla nároží paláce, roztříštila okna, a šrapnel smrtelně zasáhl policistu, který zrovna stál s carem u vysekaného - a čerstvě posvěceného - otvoru v ledovém krunýři Něvy. Nikolaj se ani nepohnul, pouze se pokřižoval. "Věděl jsem, že mě chtějí zabít," svěřil pak své sestře. "Ale co jsem mohl dělat?" Ačkoliv nebyl nikdo potrestán a bylo oznámeno, že šlo o nehodu, nikdo se nemohl zbavit pocitu, že šlo o úmyslný útok na carův život. Hned druhého dne proto Nikolaj na naléhání ministrů opustil hlavní město a uchýlil se do Carského Sela.


V té chvíli Georgij Gapon oznámil úřadům svůj úmysl pochodovat s tisíci podpůrci k Zimnímu paláci s peticí. Večer před demonstrací stanovenou na neděli 9. ledna, se ministři sešli, aby celou věc prodiskutovali. Nikoho z nich ani nenapadlo informovat cara, který už byl bezpečně v Alexandrovském paláci, nikdo z nich nenavrhl, že by car měl Gapona s peticí vůbec přijmout. Někteří navrhli, aby byl Gapon poslán k nějakému méně významnému členu carského domu, ovšem to bylo zamítnuto. Nakonec se přeci jen dohodli a nedávno ustanovený ministr vnitra, princ Svjatopolk-Mirskij, narychlo do města povolal vojenské posily, aby v každém případě mohl být zachován klid a pořádek. O tomto kroku byl car informován a v jeho deníku můžeme najít informace o tom, kolik toho o celé záležitosti věděl: "Od včerejška všechny továrny a dílny v Petrohradě stávkují. Z okolních oblastí byli do města přivoláni vojáci, aby posílili posádku. Až do teď se dělníci chovají klidně. Mají asi 120 000 lidí. Vede je nějaký kněz - socialista Gapon. Mirskij mi večer přišel říct o opatřeních, která udělal."

Už druhého dne se v jeho deníku objevilo následující: "Bolestivý den. V Petrohradě došlo k velkým nepokojům, když se dělníci snažili dostat do Zimního paláce. Vojáci byli donuceni střílet v několika částech města a mnoho lidí bylo zabito a zraněno. Pane, jak bolestivé a smutné to je!" A co se stalo? Pokojné procesí zpívající státní hymny a nesoucí carovy obrazy, kříže a ikony, se podle plánu vydalo pomalu k Zimnímu paláci. Po celou cestu nedošlo k jedinému konfliktu z vojáky. Když se ovšem dav přivalil na náměstí před palácem, ocitl se tváří v tvář řadě ozbrojených stráží. Několikrát jim bylo opakováno, že car není ve městě. Jako by neslyšeli - nebo nevěřili. Postupovali dál. Co se stalo pak dnes již není možné přesně zjistit. Začala střelba. Odkud vylétly první kulky není jisté - zda z řad vojáků či dělníků. Jakmile však začala střelba, neštěstí bylo neodvratné. Stovky lidé zemřeli nejen vinou kulek, ale také v nastalé tlačenici a panickém úprku davů. Oficiální zpráva předložená carovi hlásala, že obětí bylo 92 a několik stovek raněných. Skutečné číslo šlo do tisíců, to se ale car nikdy nedozvěděl. Gapon sám unikl a zmizel a stal se z něj jeden z největších carových nepřátel. Tato tragédie, která byla vinou hlavně nedorozumění a sobectví vysoce postavených osob, navždy vrazila klín mezi cara a jeho lid. Že to nebyl Nikolaj, kdo nařídil střelbu, že upřímně truchlil pro "devadesát dva" obětí, bylo každému jedno. Stal se Nikolajem Krvavým.
Následovaly další pohromy. V Moskvě byl zavražděn carův strýc, vzbouřila se černomořská flotila, a konečně tu byla ostudná válečná porážka. Věci se již rapidně hroutily. A ministři začali radit. Je nutné dát revoltujícímu lidu alespoň něco z toho, co chce. Je třeba dát jim Dumu - parlament. Nikolaj tuto myšlenku nejprve vůbec nepřipouštěl. Jeho dědeček chtěl takovou věc udělat, a zabili ho za to. Otec i učitelé mu celý život vštěpovali, že samoděržaví v Rusku je svaté, ustanovené Bohem. A náhle po něm všichni chtěli, aby se vzdal těchto svatých práv, svého svrchovaného samoděržaví. Měl dvě možnosti. Ustanovit Dumu nebo potlačit povstání vojensky. Tehdy se přímo zeptal velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče, zda za ním bude armáda stát. Nikolaj Nikolajevič mu ukázal revolver a řekl, že jestli car nepodepíše založení Dumy, přímo před ním se zastřelí. Pod takovým nátlakem už Nicky odolávat nemohl. 5. srpna 1905 podepsal manifest, jímž potvrdil otevření Dumy, původně zamýšlené jako poradní orgán. V říjnu pak byla uvedena v platnost "Konstituce", kterou car obyvatelům své říše zajišťoval základní lidská práva a svobodu slova. Duma však neměla fungovat tak svobodně a s takovou mocí jako například anglický parlament. Nikolaj si i nadále ponechal právo dosazovat a propouštět ministry. Ačkoliv s několika představiteli Dumy byl Nikolaj spokojen, většina z nich byla značně radikální a Nikolaj proto neměl Dumu ani trochu v lásce.

Z roku 1905 nevyšel v Rusku šťastně nikdo a vítězství byla spíše malá a bezvýznamná. Přesto tak Nikolaj získal na nějakou dobu klid a život se pomalu vrátil do zaběhnutých kolejí. Nyní vládl již deset let a začal mít větší sebedůvěru. Jeho strýcové již na něj neměli vliv a mohl být více sám sebou. Se smrtí Sergeje, Alexeje a nakonec i Vladimíra se konečně tal opravdovou hlavou rodiny. Rodina se mu však rozpadala před očima. K jeho hrůze se začaly množit morganatické sňatky, nelegitimní potomci a veřejné skandály. Pochopení, lásku a útulek nacházel nakonec už jen u své Alix a dětí. Alexejova závažná nemoc jej navíc také zaměstnávala, s přibývajícími lety stále víc. Nikolaj se díky hořkým zkušenostem stával nedůvěřivým, a stále více si připadal osamělý. Oprostil se od zbytků svého bezstarostného mladického smýšlení a rozvinuly se jeho nejdůležitější povahové rysy. Tím nejvýraznějším byla zbožnost a víra, jeho naprostá oddanost Bohu a důvěra v Jeho vedení. Víra, že jej Bůh vybral k tomu, aby seděl na vratkém ruském trůnu, mu byla útěchou.

Nikolaj byl zvyklý dělat si vlastní úsudek. Oproti populárnímu mýtu, že byl zcela pod vlivem své manželky, stojí mnoho důkazů, které vydala jejich vzájemná korespondence. Nikolajovým problémem při jednáních s ministry se ovšem ukázalo být jeho dobré vychování. Každého nechal promluvit, každému nechal čas říci, co chtěl, slušně poděkoval, srdečně se rozloučil a daná osoba odešla s nadějí, že vše vyřídila k vlastní spokojenosti. Druhého dne pak přišel ošklivý šok v podobě zprávy, v níž se car omlouval a vyjadřoval své výtky. Nikolaj tak nebyl u ministrů příliš oblíben. Většinou byl již rozhodnut a jen čekal, až mu někdo navrhne to samé. To mu dalo dostatečnou sebedůvěru, aby tento názor zrealizoval. Vyvolával tak ovšem dojem, že poslouchá vždy toho posledního, kdo s ním promluví. Především v první polovině své vlády se často nerozhodoval pro nejlepší řešení, ať již vinou nezkušenosti nebo neznalosti určitých faktů, ovšem časem tuto obratnost přeci jen zvládl. Jeho politické názory rozhodně nebyly ovlivňovány Rasputin, sibiřským mužikem, který "léčil" careviče. Rasputinova společnost byla však carovi většinou milým rozptýlením. Zde byl někdo, kdo nejen nesobecky nabízel pomoc nešťastným rodičům, ale také se v paláci projevoval vždy uctivě a dokonale naplňoval carovu představu o "Božím člověku", prostém obyvateli venkova, který je nadán Božím darem. Nikolaj nad ním držel ochranou ruku.
Když se k němu dostaly zprávy o Rasputinových eskapádách, udělala policie chybu, že jedno z hlášení bylo smyšlené. Car přesně věděl, že daného data a hodiny byl Rasputin právě v paláci a nemohl tak páchat nic z toho uvedeného ve zprávě. A od té doby byl přesvědčen, že jde jen o záštiplné útoky závistivců. Rasputin zůstal v přízni carské rodiny a svým působením nevědomě zničil veřejnou pověst těch, kteří je ochraňovali. Ale to bylo až později.

Nikolaj miloval hudbu, hlavně Wágnera, jeho nejmilejším hudebních kusem byl jeho "Tristan a Isolda". Když našel chvilku volného času, psal dopisy přátelům a příbuzným v různých koutech Evropy. Měl rád dlouhé, svižné procházky a každodenní cvičení. Nejčastěji cvičil na hrazdě, kterou měl připevněnou ve své koupelně, a také ji nechal nainstalovat do carského vlaku. Nesmírně si pochvaloval, jak si pak vždy může zacvičit a nebýt po cestě zničený a rozlámaný. Nejraději však Nikolaj trávil čas se svou rodinou. Pokud to jeho povinnosti dovolovaly, četl Alix a dětem nahlas knihy, většinou svého oblíbeného Gogola, ale i Turgeněva, Tolstého, jindy zábavné francouzské knihy či anglické romány. Pokud nečetli, probírali se společně fotografiemi. Nikolaj byl vášnivým fotografem s vynikajícím citem, a s pečlivostí sobě vlastní pak obrázky vlepoval do velkých alb. Všichni kolem něj museli být stejně pečlivý, protože nesnesl pohled třebas jen na kapičku lepidla na stole. Tato jeho pečlivost hraničila s puntičkářstvím a projevovala se i v jeho práci. Narozdíl od jiných monarchů Nikolaj neměl sekretáře. Všechny své listiny otevíral a četl sám, důkladně je studoval, a sám je také po schválení vkládal do obálek a zapečetil. Každičká věc na jeho stole měla své přesně dané místo a Nikolaj byl tak schopen i v naprosté tmě vejít do své pracovny a najít listinu, kterou potřeboval.

Vrchol Nikolajovy vlády přišel v letech 1912-1913. V roce 1912 se pořádaly velké oslavy k stému výročí bitvy u Borodina, kde car Alexander I. slavně zvítězil nad Napoleonem. O rok později se konaly oslavy ještě bombastičtější a významnější: 300. výročí nástupu dynastie Romanovců na ruský trůn. Naštěstí tentokrát oslavy neprovázela žádná tragédie, jak tomu bylo v případě korunovace. Přišel rok 1914 a začal velmi slibně. Největší událostí měly být zásnuby velkokněžny Olgy, nejstarší carovy dcery, s rumunským princem Carolem. Alespoň tisk a společnost jej očekávali. Car sám se rozhodl svoji dceru do ničeho nenutit a slíbil, že Olga si může vybrat, kdy a koho sama bude chtít. I tak návštěva Rumunska dopadla nad očekávání dobře, a když Standart vyplula po rozloučení z rumunského přístavu, nikdo netušil, že Nicky a Alix právě viděli svoji sestřenici, korunní princeznu Marii, naposledy.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 wox24 wox24 | 7. března 2010 v 9:01 | Reagovat

"Krvavá" nedeľa bola obyčajná provokácia. Organizátorom provokácie bol sir Ruttenberg. Peniaze boli poskytnuté japonskou rozviedkou, konkrétne japonským rezidentom, plukovníkom Akasim. Cieľom bolo vyprovokovať v Rusku demonštrácie. Dôvody boli obava z ruského ekonomického rozvoju a snaha rozparcelovať Rusko (tieto snahy pokračujú doteraz).

Ako strielať začali "mierumilovní" demonštranti na vojská.

Cár každej rodine, ktorá utrpela straty, vydelil z vlastného vrecka 50 000 rubľov.

Túto demonštráciu nazvali trefne v dokumente o Nikolajovi II, "farebná" revolúcia.

2 wox24 wox24 | 7. března 2010 v 10:14 | Reagovat

Nie "sir" Rutenberg, ale "eser" Rutenberg, ospravedlňujem sa. ;)( Inak, bol to neskorší Gaponov vrah.) Gapon bol v blízkom kontakte s esermi.

Po revolúcii utiekol Gapon, ss pomocou plukovníka Akasiho, na Západ.

Toľko v absolútnej krátkosti o "spontánnej" demonštrácii.

3 Ally Ally | Web | 7. března 2010 v 11:53 | Reagovat

Nebudu předstírat, že do tohoto případu nějak hluboce vidím, proto jsem se v článku také vyvarovala jakýchkoliv závěrů, kromě jediného, že Nikolaj byl ten poslední, kdo by za Krvavou neděli mohl.

Chtěla bych se ovšem zeptat na tvé zdroje, abych měla představu, kdo tuto teorii zastává, až se k tématu přeci jednou dostanu.

Pravdou zůstává, že ačkoliv peníze a orfanizace přišli zvenčí, 120 000 dav byl z velké části opravdu mírumilovný až do okamžiku, kdy se na ně sesypaly kulky.

4 wox24 wox24 | 7. března 2010 v 13:03 | Reagovat

http://www.ei1918.ru/uchebniki/uchebniki.html
http://www.ei1918.ru/uchebniki/uchebniki_2.html

medzi tými, kto túto teóriu zastáva, patrí Alexandr Bochanov.

Mimochodom, vodcovia tejto demonštrácie dobre vedeli, že je cár v Carskom Sele. Nadôvažok, poradca ministra vnútra Lopuchin spolupracoval s revolucionármi.

Taktiež je otázne, koľko bolo v dave  profesionálnych revolucionárov. A opakujem, ako prví začali strieľať demonštranti, nie polícia a vojská.

Je veľmi zaujímavé, že demonštranti (medzi ktorými tvorili drvivú väčšinu robotníci) požadovali väčšinou politické požiadavky. Pretože by ma veľmi zaujímalo, ako môže údel robotníka zlepšiť založenie Dumy, odluka cirkvi od štátu, zavedenie Ústavy a podobne. Bola tam síce aj pozemková reforma, ale tá sa robotníko prakticky netýkala.

Skrátene povedané, prvé zapojenie Ruska do vojny (Japonsko) nevyšlo, napriek extrémnej finančnej podpore a dodávkach zbraní Japonsku, prvá revolúcia bola neúspešná. Muselo sa to urobiť sofistikovanejšie. Ako, už všetci vieme.

5 Ally Ally | Web | 7. března 2010 v 13:36 | Reagovat

[4]: Děkuji. Je pravda, že celá tragédie mi dloho nedávala smysl. Pokud byla skutečně "na objednávku", hodně věcí se vyjasňuje. Jen je děsivé, že tím utrpěli ti nevinní mrtví - a Nikolaj.

6 wox24 wox24 | 7. března 2010 v 15:20 | Reagovat

Nijaká revolúcia sa nemohla odohrať bez finančnej podpory bankárov, presnejšie povedané, bez finančnej podpory zákulisia.

Mám takú otázočku. Čo píšu o revolúcii, o rusko-japonskej vojne, boľševickej revolúcii atď. King a Massie, dvaja "proroci" AP fóra?

7 Ally Ally | Web | 7. března 2010 v 16:05 | Reagovat

Co píše King nevím, protože jeho knihu o Nikolajovi nemám. Massie píše, že do klidného procesí prostě začali střílet vojáci, že Gapon byl policejní agent s upřímným zájmem o lidi (čemuž bych i věřila), ale žádné vysvětlení nedává. Nezapomínejme ale, že jeho kniha vyšla v šedesátých letech, a proto má jisté nedostatky.

Nějak jen nechpu, proč by King a Massie měli být na AP "proroky". Fórum má víc než 7000 členů, každý četl, viděl a zažil jiné věci. Massie je vynikající jako "startovní" bod pro člověka, který s Romanovci začíná.

8 Lúthien Lúthien | Web | 7. března 2010 v 16:54 | Reagovat

Moc děkuju za pochvalu blogu :) Já se v historii moc nevyznám, to se musím přiznat.

9 Ally Ally | Web | 7. března 2010 v 17:00 | Reagovat

[8]: To chápu. A pochvalu sis rozhodně zasloužila!

10 wox24 wox24 | 7. března 2010 v 18:41 | Reagovat

Gapon mal pravdepodobne asi taký záujem o ľudí ako ja o stav vodných tokov v Chile.

"Prorokmi" som ich nazvala zo žartu preto, lebo sú tam časté odkazy na ich diela. ;) Mimochodom, na Massieho a Kinga som sa len spýtala, keďže som ich diela nečítala. I keď v Kingovej knihe o Alexandre som nič také nevidela.

Ja by som skôr doporučila knihy Alexandra Bochanova (jeho knihu o Nikolajovi som si stiahla z netu, bohužiaĺ na komp, ktorý mám zavírusovaný, takže ho neotvorím :() a Pjotra Muľtatuliho (jeho knihy sú prešpikované pôvodnými zdrojmi, čo sa mi veľmi páči, teraz mi manžel privezie z Ruska jeho tri knihy, takźe nemusím čítať z netu). Bohužiaľ, títo autori  sa neprekladajú do iných jazykov. Hold, nie sú to historici tipu Radzinského, či Volkogonova.

11 wox24 wox24 | 7. března 2010 v 18:44 | Reagovat

[8]: Lúthien, článoček o ekológii je pekný. ;)

12 jerryX jerryX | 7. března 2010 v 21:58 | Reagovat

Ta Krvavá neděle mi není jasná, proč odjel car do Carského Sela? Jestli jste si všimli, netvrdím, že byl zbabělec, jen slaboch -to není totéž. Takže ho zase někdo přemluvil. Ne tohle mě zajímá a ještě mi to nikdo nevysvětlil...

Ally , já jsem trochu monarchista,obdivovatel šlechty, současný náš parlament skutečně nemusím, ale že bych zpochybńoval parlamentarismus? I ten ,,zabedněný zpátečník¨¨ Karel X., který se musel potupně stěhovat z Tuillerií na Pražský Hrad, by si to nedovolil. Ten jen zkusil v roce 1830/!/ zrušit volby, v nichž vyhrála drtivě levice.Mimochodem, kdysi sedával jako mladík v prvním francouzském parlamentu vpravo a dal tak jméno Pravici. Tolik o zapřísáhlém konzervativci, který žil 100 let před Nickym....
A car povolil v roce 1905 Dumu a řekl si, že po těch 10 letech by už nemusel poslouchat své příbuzné....

No a nezištný Rasputin? Ale no tak... ,,Když je mi smutno po Pokrovském, musím se napít a pak přijdou děvčata.´´  Tak nějak to říkal, ne? On byl někdy docela vtipný....

13 Ally Ally | Web | 7. března 2010 v 22:11 | Reagovat

Car odjel do Carského Sela na naléhání ministrů a policie. Měl právě půlročního syna, vedl válku - a ačkoliv nebyl zbabělec, asi by nebylo to pravé dávat útočníkům další příležitost (o měsíc později byl bombou roztrhán na kusy velkokníže Sergej).

Sám jste někde napsal, že chápete, že byl Nikolaj nepřipravený, ale že Vám vadí, že "se nikdy nenaučil vládnout". A teď vám vadí, že se to naučil.... Ano, po deseti letech.

Taky jsem trochu monarchistka, ale Rusko nikdy nefungovalo a nebude fungovat jako západní státy.

Nezištný znamená, že vás nezajímá majetek. Ten Rasputina opravdu nezajímal. A ať už jeho soukromý život byl jakýkoliv, v paláci tak nikdy nevystupoval. Tam byl pokorný, tichý, zbožný. Jen proto carští manželé nevěřili "pomluvám". Protože oni ho znali jinak a věřili, že to je jeho skutečná tvář.

14 jerryX jerryX | 8. března 2010 v 12:17 | Reagovat

Tak ten odjezd chápu. Ale , proč nechtěl znát nikdy pravdu o té Krvavé neděli? Neměl jediného člověka, komu to mohl zadat, aby to řádně vyšetřil?

No, bohužel Rusko bude vždy svoje. Ale tu Francii jsem uvedl jako příklad, kde se Rusko nacházelo. I v roce 1914 bylo Rusko zaostalou zemí s početnou, ale nepříliš kvalitní armádou.Jeho vyspělí spojenci jen potřebovali masy ruských vojáků a ve skutečnosti Ruskem pohrdali.A s Německem dlouhodobě válčit nemohl. To by ale dobrý panovník měl vědět. Metternich neuzavřel spojenectví s Napoleonem v roce 1810 proto, že chtěl, ale proto, že musel. Stejně tak Rusko počátku 20 stol.podle mě muselo mít mírovou smlouvu s Německem i třeba relativně nevýhodnou.

No, Rasputin byl chytrý a uměl hrát divadlo.Ale car si měl ty historky nechat ověřit. A pokud by Rasputinovi pohrozil Sibiří či pevností, on by se zklidnil. Dovoloval si jen proto, že mohl...

15 wox24 wox24 | 8. března 2010 v 16:13 | Reagovat

Ako môže niekto čakať, že bude vyšetrené skutočné pozadie, keď aj cárom menovaní úradníci ho zrádzali a cárovi vernó pomaly, ale isto opúśťali svet.

Na druhej strane, kde je napísané, že cár netušil, že za demonštráciami je niekto iný. Tým netvrdím, že to tak je.

Rusko je veľmi podceňované, vôbec nebolo tak zaostalou zemou, ako sa hovorí. Hrozne rada by som vedela, ako môže mať zaostalá zem tretiu najpevnejšiu menu na svete. Ak mi niekto bude tvrdiť, źe vďaka nerastným suroviná, chcem upozorniť, že nerastné suroviny má Rusko aj teraz. Čo sa týka ruskej armády, kompletne prezbrojená mala byť v r. 1917. To som už ale niekoľkokrát písala.

Je zaujímavé, že počas rusko-japonskej vojny Nemecko podporovalo Rusko,kým V. Británia Japonsko. Skutočné (a teraz nehovorím o zverejnených) dôvody, prečo Rusko podpísalo dohodu s V. Britániou sa asi nikdy nedozvieme.

Čo sa týka Rasputina, je otázne, čo všetko je pravda a čo všetko bolo vymyslené. Čo sa týka uzdravovania (aj na diaĺku), tomu by som verila. Z vlastnej skúsenosti poznám vynikajúcich liečiteľov, kde je napísané, źe k nim Rasputin nepatril. Liečenie na diaľku je možne, minimálne vtedy, ak máte fotografiu dotyčného človeka. Ruskí vedci robili zaujímavé pokusy. Zobrali destilovanú vodu a dali ju na celo človeka. Potom zmerali informáciu, ktorá sa vo vode uložila (voda prenáša informácie). Potom dali inú destilovanú vodu na fotografiu dotyčného človeka a informácie porovnali. ZHODOVALI SA!!! Tieto pokusy boli mnohokrát zopakované. Nadôvažok, jeden z ľudí, ktorí absolvovali pokusy, tragicky zahynul. Keď porovnali informáciu jeho fotografie, ZMENILA SA!!!

16 wox24 wox24 | 8. března 2010 v 16:15 | Reagovat

Z môjho pohľadu Nikolaj slaboch určite nebol. Mal kľudnú povahu, ale vedel si stáť za svojim.

17 Ally Ally | Web | 8. března 2010 v 16:28 | Reagovat

Tím, že Rusko není jako západní státy, jsem nenarážela na "zaostalost", ale na to, že má naprosto jinou mentalitu, která nám může připadat absurdní.

Rasputin se měl bát Sibiře? Haha - on tam bydlel a častose tam vracel. :) Proč si car nenechal jeho eskapády ověřit? Kým? Policie mu dala zprávy - a když mezi nimi našel tu falešnou, jak by mohl věřit ostatním. To jako rozumný člověk jistě chápete. Je strašně těžké uvědomit si, že Nikolaj, panovník milionů, byl vlastně docela sám.

Docela by mě zajímala Vaše definice "dobrého panovníka". To, co dnes víme my, nemuseli vědět tehdy oni, tím spíš, že se k informacím dostávali tak složitě a přes horu byrokratů.

18 wox24 wox24 | 8. března 2010 v 16:50 | Reagovat

Rusko je krajina sama o sebe, takú snaď nenájdeš. Sú tam moslimovia, ktorí majú absolútne odlišnú filozofiu, či už života, alebo smrti, budhisti (niečo podobné). No a samozrejme Rusi a iné východné slovanské národy, ktorých myslenie je niekedy nepochopiteľné (poznám to z vlastnej skúsenosti, manžel je z polovice Rus a z polovice záporožský kozák ;)). Len tak na okraj, moslimovia a budhisti uznávali Nikolaja II, volali ho "Biely cár". Viem to zo slov najvyššieho moslimského predstaviteľa Ruska a najvyššieho predstaviteľa budhistov v Rusku. Dokonca keď bol cár s rodinou v Toboľsku, alebo v Jekaterinburgu (teraz neviem presne kde), miestni Tatári sa za neho modlili.

Panovníci boli často od informácií účelovo izolovaní. A, ako som už spomínala, akonáhle sa našli ľudia verní cárovi, boli poslaní na druhý svet.

19 wox24 wox24 | 8. března 2010 v 19:53 | Reagovat

Video sa týka Nikolaja:

http://www.youtube.com/watch?v=aFYexFnxfXQ

;)

20 jerryX jerryX | 9. března 2010 v 12:36 | Reagovat

Dobrý panovník! To je tedy úkol! Už jsem psal, že ani vysoká inteligence, vzdělání, bohaté zkušenosti, ba ani, když někdo už napohled vbuzuje respekt a vypadá a mluví jako aristokrat, to nemusí stačit a tím myslím Karla X., který nakonec skončil jako vyhnanec v Čechách.Důvod? Nepochopil dobu, nepochopil tužby lidu, oproti dnešním populistům je jeho trvání na svém docela sympatické, ale jaksi neznal míru.Ale aspoň to byla průhledná politika věčné konfrontace.
To Nicky si tu nechal do něčeho mluvit carevnou a příbuznými a když to naopak chtělo dohodu, začal být překvapivě nekompromisní, při audienci nedokázal říct ministru ani to, že je propuštěn a ten se to dozvěděl až druhý den!
Tak to máte srovnání s dalším neúspěšným panovníkem, který se ovšem narodil o 100 let předtím.

A ti úspěšní? Můžeme začít už od starého Říma, ne? Caesar, Augustus, Vespasianus, Traianus, Hadrianus, Antonius Pius, Marcus Aurelius, Septimus Severus... Pokud vám tam chybí třeba Claudius, tak ten je spíš kontroverzní...

21 wox24 wox24 | 9. března 2010 v 14:09 | Reagovat

Najprv rozoberiem vaše pripomienky:

"Vplyv cárovnej:" rada by som vedela, v koľkých dôležitých veciach ovplyvnila cárovná Nikolaja. Ak mi chcete oponovať menovaním Goremikyna atď. počas vojny, vopred upozorňujem, že vtedy nemala vláda zďaleka takú moc, ako počas mieru. Čo sa týka príbuzných, ich vplyv netrval dlho, bol len v začiatkoch Nikolajovej vlády (predsa, nebol až tak skúsený). Nadôvažok, najväčší, ak nie rozhodujúci, vplyv mala Mária Fjodorovna a nie Nikolajovi strýkovia.

"Nekompromisnosť, napriek tomu, že bolo vhodnejšie uzavrieť dohodu:" povedali by ste mi príklad?

Súhlasila by som s tým, že ministrom neoznámil prepustenie priamo do očí.

Vy si myslíte, źe bol Cézar úspešný panovník? Ja nie. Zatiahol Rím do množstva vojen. Ak by som ja mala vymenovať úspešných panovníkov, boli by to Octavianus (Agustus), Ašóka, Akbar Veľký (mogulský vládca Indie) či taký Ptolemaios I. (zakladateľ Dynastie Ptolemaiovcov).  Z ruskej histórie by som menovala Ivana IV. Určite je to pre vás prekvapujúce, ale vopred chcem upozorniť, že mnoho toho, čo sa o ňom napísalo sú prachsprostasté lži.

Pre mňa je úspešný panovník taký, ktorí nezatiahol krajinu do vojen, ale ktorý sa staral o pozdvihnutie krajiny, či už sám, alebo si na to vybral ľudí a zastrešil ich svojou autoritou. Alebo si myslíte, že taký Stolypin by mohol urobiť svoje reformy, ak by ho nezastrešil Nikolaj? Však s jeho reformami nesúhlasila väčšina Dumy a anarchisti, pretože brali vietor z plachiet ich propagande.

K Wittemu. Nikolaj ho neznášal, Witte neznášal Nikolaja. Napriek tomu ho menoval premiérom. A výrok Witteho Nikolajovi pred Witteho smrťou (zomrel v r. 13. 3. 1915, kedy už dávno nebol premiérom, ani nemal nejaký extra vplyv na Nikolaja, nadôvažok bola vojna, takže Duma bola čiastočne odstavená, takže to nepísal kvôli tomu, aby Nikolaj spolupracoval s Dumou).

Opakujem, Nikolaj slabý panovník nebol (najviac sa to prejavilo počas obdobia, keď bol vrchným veliteľom vojsk, keď práve ním uskutočnenými personálnymi zmenami a vnesením poriadku do generálneho štábu, bol zvrátený priebeh vojny).

22 wox24 wox24 | 9. března 2010 v 14:12 | Reagovat

Správne malo byť "A list Witteho Nikolajovi (...) hovorí za všetko".

Ospravedlňujem sa, zabudla som zmazať.

23 jerryX jerryX | 10. března 2010 v 9:02 | Reagovat

Tak dobrá -jak vysvětlíte tohle: ,,Protopopov je hodný člověk a náš přítel ho má rád.", /což je citace z jednoho carevnina dopisu do Mogileva./? Dále proč Nikolajův švagr Sandro v přítomnosti cara někdy v roce 1916 nabádal důrazně carevnu, aby se nepletla do vlády, kdyby to nebyla pravda? Proč car nenamítnul, že carevna nemá na vládu žádný vliv a naopak Sandra téměř vyhodil. Proč tedy došlo k atentátu na Rasputina, kdyby neměl žádný vliv? Lidé jako Dmitrij nebo Jusupov, že by neměli správné informace?

Carova křečovitá nekompromisnost? 1.Odmítání Dumy, ať byla jakákoliv, byl prý v ní pouze jednou. 2.Odmítání všech výhrad a varování v roce 1916 3. Jeho soustředění se na válku v době, kdy začal nejen rozklad na frontě, ale i nepokoje v Petrohradě.

Caesar? Odmítl slavit triumf nad Pompeiem, nebo´t to byl boj Římanů proti Římanům. Ale stejně jako v době Francouzské revoluce, kdy uznávám některé lidi obou stran konfliktu, chápu i Bruta a Cassia.Nebyli to kariéristé ale přesvědčení republikáni.Jejich zrada je sporná. Caesar je jednou z největších postav světových dějin.

Nikolaj byl jedním z největších diletantů, kteří dnes vládli, nesrovnávejte ho prosím se současnou českou a slovenskou reprezentací.Dnes si můžeme dovolit i daleko horší vládce, než byl Nicky. Rovněž jeho tak podobný bratranec Jiří V. byl ještě daleko horší, ale byl to jen takový kašpárek, u vytržení z toho, když ho prohlásili v roce 1911 indickým císařem./připomíná mi to dětský maškarní bál/ Ale Anglie si ho tehdy mohla dovolit. Rusko Nickyho ne...:-(

24 wox24 wox24 | 10. března 2010 v 11:44 | Reagovat

1. Príchod Protopopova a vyhodenie Sandra poznám. Ibaže ja sa znovu pýtam, aké dôležité rozhodnutia počas vojny (o mieri ani nevraviac) cárovna ovplyvnila. Ktoré z jej rozhodnutí ovplyvnili chod štátu (snáď príchod Protopopova). Nezabúdajte na to, źe cár potreboval kľud v zázemí, keďže o hospodárskej politike (mám na mysli dôležité veci) atď. sa v Piteri nerozhodovalo. Môžete napísať, že mal menovať schopných ľudí. Ibaže, kde je napísané, źe by ho schopní ľudia nezradili? Viď generáli Alexejev, Brusilov, Kolčak (píšem schopných). Preto dotyčné menovania boli skôr na základe vernosti, keďže, a to budem opakovať, vláda v tú dobu tak dôležitá nebola.

2. Vy si skutočne myslíte, že atentát na Rasputina bol kvôli vašim hypotézam? Ak je to tak, prečo o pripravovanom atentáte vedel francúzsky veľvyslanec, prečo bola do neho zapletená britská tajná služba? Prečo brat jedného zo sprisahancov, Leonida Suchotina, vedel o pripravovanom sprisahaní, dokonca ešte  v r. 1916 uviedol mesiac a rok, kedy sa uskutoční?

Ak začnete poukazovať na obavy, aby cár pod vplyvom Rasputina  neuzavrel separátny mier s Nemeckom, chcem vás upozorniť na to, že práve V. Británia a Francúzsko začali rokovať s Nemeckom poza ruský chrbát.

Revolúcia bola vyprovokovaná zahraničím, ním financovaná. Známy nedostatok chleba a následné štrajky boli umelo vyvolané. Spomeňte si na oranžové a iné farebné revolúcie. Presne toto isté sa uskutočnilo v tej dobe.

3. Duma bola jedna zbytočna vec a ja sa mu ani nedivíom, že tam nešiel. Ako som už spomínala, väčšine poslancov bol rozmach Ruska nevýhodný.

4. Zrútenie sa frontu a dezercie sa uskutočnili pod vrchným veelením Nikolaja Nikolajeviča a jeho veliteľa GŠ Januškeviča. Práve po príchode Nikolaja II. sa front stabilizoval, chaos v armáde prestal, situácia sa obrátila. Mimochodom, práve na jar bola plánovaná veľká ofenzíva, ktorá mala doraziť Nemecko. Preto sprisahanci robili všetko preto, aby bol prevrat uskutočnený čo najskôr.

5. Ako vám mám napísať, čo dosiahlo Rusko pod vedením Nikolaja II? Ak si ho nemohlo dovoliť, ak mu pod ním bolo tak zle, prečo nastala práve pod ním taká hospodárska konjuktúra. Ako som už nie raz písala, mnohým poslancom a nielen nim v Dume taký vývoj nevyhovoval. Podobne ako nevyhovoval západným "spojencom", ktorí chceli mať z Ruska surovinový prívesok. Ak by za Stolypinom nestál cár, reformy by sa NIKDY neuskutočnili.

Vy ale aj tak budete tvrdiť populárnu propagandu o diletantovi a slabochovi Nikolajovi, pritom to má od skutočnosti ďaleko. A to dosť poriadne.

Mimochodom, rada by som vedela, kde porovnávam českých a slovenských politikov s Nikolajom II, či na to vôbec narážam. Taktiež by som rada vedela, či naši politici majú konštitučné práva a hospodársku politiku určuje nejaká iná krajina (i keď vďaka EÚ zachvíľu k tomu 100% dospejeme).

Ku Georgemu sa vyjadrovať nebudem, jeho panovanie nepoznám.

6. Zatiahol Cézar Rím do vojen? Zatiahol. Alebo vám nič nehovorí Galská vojna, s Pompeiom taktiež bojoval, práve on začal občiansku vojnu, Alexandrijskú vojnu nebudem rátať, keďže ju vyprovokoval Ptolemaios XIII.

25 jerryX jerryX | 10. března 2010 v 21:23 | Reagovat

1.Klid v zázemí? Tak proč dělal všechno proti tomu? Jistě,odvolání NN bylo oprávněné,ale copak to místo něj musel vzít Nicky osobně? To neměl JEDINÉHO schopného generála?
2.Mé hypotézy? Nepřeceńujte mě.Ať byl vliv Rasputina na chod státu jakýkoliv,lid si myslel, že je velký.V tom byl problém...
3.Každá vyspělá země té doby už měla parlament, mě se náš současný taky nelíbí, ale lepší formu vlády neznám.
4.To by chtělo důkazy,prosím ne v ruštině. Když byl tedy Nicky tak skvělý velitel, proč ho tedy téměř všichni generálové opustili?
5.Pod vedením Nickyho dosáhlo Rusko vlády zločinné bandy zvané bolševici, která pak ohrožovala celý svět. To je tedy výsledek jeho vlády...
A neporovnáte ho se současnými politiky v duchu? Zamyslete se nad tím...
6. Caesar se chtěl dostat k moci, ano stál o ni,ale věděl, jak s ní naložit.

26 wox24 wox24 | 10. března 2010 v 21:38 | Reagovat

O tom, že Rusko padne rozhodli bankári. A patrične to zafinancovali, nadôvažok určité kruhy k tomu dopomohli. Ak sa bankári rozhodnú, že niekto zomrie, tak zomrie, viď Kennedy či Lincoln v USA.

Generáli sledovali svoje vlastné záujmy. Nadôvažok, v prospech Nikolajových kvalít svedčili mnohé svedectvá.

K boľševickej revolúcii. Zabudli ste, že najprv bola februárová revolúcia, v ktorej boľševici nezohrávali prakticky žiadnu úlohu. Ale aby ste mali nejaké info o boľševickej revolúcii, viď tu: WALL STREET AND THE BOLSHEVIK REVOLUTION
http://www.reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/

Ľud by si myslel, že je vplyv Rasputina veľký, aj keby odišiel na Sibír. Propaganda robila svoje.

Bohužiaľ, svetové zákulisie robí svoje /viď môj príspevok v Anne Vyrubovej/, Nikolaj mu odporoval, musel padnúť. Nadôvažok mali Rotschildovci s Romanovcami nevyriadené účty. Takže, ak by tam bol ktokoľvek, dopadol by ako Nikolaj. To mi verte.

Vy si myslíte, že je u nás demokracia, napriek tomu, že máme parlament? Hlúposť. Parlament kontroluje koalícia, ktorá je vo väčšine a presadí si, čo potrebuje. To nemá s demokraciou nič spoločné. A to platí o všetkých parlamentoch. Nadôvažok, zákony sa robia tak, aby to vyhovovalo korporáciám a bankám. To je fakt. Parlament sú zbytočne vyhodené peniaze.

27 wox24 wox24 | 10. března 2010 v 21:42 | Reagovat

Bohužiaľ, iné ako v ruštine nemám. Nadôvažok, tieto materiály sú podporené dokumentnim, prípadne spomienkami aj Nikolajových nepriateľov. Samozrejme, v ruštine, keďže to boli Rusi, prípadne rusky hovoriaci občania Ruska.

28 jerryX jerryX | 11. března 2010 v 10:58 | Reagovat

No jo, Kennedy, taky mě to zajímá, ale nemám na to názor. Ale třeba Stoneův film JFK vidím jako ujetý.:-) Osobně si myslím, že Kennedy je jako prezident přeceńován- byl to fešák, měl krásnou ženu a děti.Skončil tragicky. Nepřipomíná Vám to něco? A jsou i názory, že společně s bratrem měl prsty v podivné smrti MM. Ale to už jsou další odvážné teorie. Lincolnova vražda mi přijde jasnější...
Zpět k Nickymu -JAKÉ zájmy měli ostatní generálové? Mezi vojáky je hodně lidí, co mají smysl pro čest.Nejsou to politici, dost z nich se koupit nedá. Kde je podpora Nickymu v roce 1917? Kde jsou svědectví o jeho úspěšnosti? Připomínám, že příznivce měl leckdo, dokonce i Antonín Novotný.
Nickyho odjezd do Mogileva v únoru 1917 nesvědčí ani o tom, že by byl státník a ani o tom, že by byl stratég.
Kerenskij byl rozhodně schopnější a inteligentnější, než Mikuláš. Bylo mu však jen 35 let, měl málo společného s politikou a armádě nerozuměl.Podlehl klamu o vlastní velikosti, neměl na to. Jeho žádost o pomoc , adresovaná bolševikům proti Konilovovi byla naprosto idiotská. Také měl nechat carskou rodinu odjet na Krym/a mohl!/, ale bál se o vlastní kariéru. V exilu byl odmítán a nedivím se...

29 wox24 wox24 | Web | 11. března 2010 v 11:57 | Reagovat

Prepáč Jerry, ale to, čo si napísal sa nezakladá na dokumentoch a svedectvách. A ak Nikolajových nepriateľov nazývaš "priaznivcami", ak kolaborovanie generála Brusilova s boľševikmi pokladáš za "zmysel pre česť", potom pred tebou klobúk dole.

Ale aby som bola konkrétna. Podľa francúskeho veľvyslanca Mauriceho Paleogua bola februárová revolúcia naštartovaná lordom Alfredom Millnerom. Taktiež dúfam, že neočakávaš financovanie revolúcie z straníckych kasičiek sprisahancov (Gučkov, Miľjukov či Kerenskij boli v spojení s určitými kruhmi V. Británie a Francúzska).  USA už v očakávaní cárovej abdikácie prerušili 6. februára 1917 diplomatické styky s Nemeckom, vojnu mu vyhlásili až 6. apríla. Vopred chcem upozorniť, že zvrhnutie cára sa plánovalo minimálne od r. 1916. Ešte počas vojny začali V. Británia a Francúzsko rokovať poza ruský chrbát s Nemeckom.

Generál Alexejev ešte z liečenia z Krymu volal Nikolajovi a urgentne ho žiadal, aby prišiel do GŠ, čo mu povedal sa nikdo nedozvie, ale keďže Nikolaj nemal v pláne odísť, asi to bolo niečo dosť vážne. Pred oschodom sa Nikolaj dôrazne spýtal Protopopova, či sú v Piteri nejaké nepokoje, Protopopov mu odpovedal že NIE. Až vtedy Nikolaj opustil Cárske Selo.

Kerenskij nebol inteligentnejší a schopnejśí ako Nikolaj, ak by bol, nerobil by také hlúposti ako robil. Ale vlastne to bolo jedno, aj tak by padol, rozhodnutie už bolo urobené.

Z Nikolaja urobila slabocha a neschopného vládcu nielen boľševická, ale aj západná propaganda. I keď teraz sa od toho pomaly, skutočne pomaly, odstupuje.

Kennedy padol preto, lebo chcel zrušiť monopol FEDu na vydávanie americkej meny (upozorňujem, že FED je súkromná inštitúcia, ktorá je vlastnená bankami, niektoré sú dokonca v zahraničí) a vrátiť ho spať pod právomoci americkej vlády.

Lincoln zomrel preto, lebo odmietol pôžičku bankárov s 24-36% úrokom na vojnu proti Juhu a začal vydávať vlastné peniaze, ktoré neboli pod ich kontrolov.

30 jerryX jerryX | 12. března 2010 v 9:57 | Reagovat

Na Tvém místě bych byl opatrný s absolutními pravdami -třeba s Kennedym a Lincolnem, na tom si už vylámali zuby jiní. Já se spokojím s tím, že to nevím, ale je to stejně zvláštní.

Generálové-dobrá-zradí Alexejev, zradí Brusilov, ale v podstatě se za Nikolaje téměř nikdo nepostaví? Proč ? Protože byl tak dobrý velitel? S dovolením, o povaze vojáka vím trochu víc, než Ty.

Ano svržení cara bylo naplánováno zřejmě v roce 1916 , ale Nikolaj svým jmenováním Stürmera a Protopopova tomu hodně napomohl./on fakt neviděl, že Protopopov je buď maniak či syfilitik ve stádiu paralýzy, jak se tvrdilo? To je mi tedy vládce.../

Co se týká Protopopova, tady jsi v rozporu s Hereschovou , kdy v únoru 1917 se na rozhodnutí cara odjet do Mogileva  zatvářil Protopopov zděšeně.
Rovněž byl car varován a informován Golicynem a Rodzjankem, kterému den předtím slíbil vystoupit v Dumě a jmenovat novou vládu.
Zřejmě se nechal vylákat Alexejevem, jak  říkám-prostě naivní diletant, hračka v rukou spiklenců.
Ale obdivuj si ho, já Ti ho neberu. Já si zůstanu u svého Lafayetta ...:-)

31 wox24 wox24 | 12. března 2010 v 19:54 | Reagovat

Pjotr Muľtatuli na základe dokumentov tvrdí opak, čo Hereschová.

Jerry, vieš dôvod, ktor generál Alexejev vylákal Nikolaja? Ak nie, tak ho neodsudzuj.

Taktiež by som rada vedela, či vieš, čo bolo generálom za zradu sľúbené? Nie.

Rodzjanko, ktorý je zapojený do prevratu, Protopopov, ktorý ho zradil, ho budú varovať pred nepokojmi, pritom plán sprisahancov bol vylákať Nikolaja z Piteru...:D

So zradou generálov nemá nič spoločné "duša vojaka", prípadne Nikolajove kvality. Tu išlo o prevrat riadený a financovaný zo zahraničia. Rusko bolo tŕňom v oku tak spojencom, ktorí sa obávali jeho hospodárskeho rastu, ako aj zvýšenia prestíže po vojne, o tom, že v prípade víťazstva mali Ruskému impériu pripadnúť Carihrad (Bospor a Dardanely) a získalo pod správu Jeruzalem ani nevraviac. Nadôvažok, Rusko malo (a má) bohaté nerastné zdroje, na ktoré je v každej dobe zálusk. U bankárov išlo aj o pomstu Romanovcom.

Stalin bol tvrdý vládca a predsa sa im ho, keď začal byť nepohodlný, podarilo odstrániť.

Čo sa týka Protopopových chorôb, sú to skutočné informácie, alebo informácie tipu JPP, skrátene propaganda?

Nikolaj si na určitý čas vybral ľudí na základe vernosti, potreboval, aby mal kľud v zázemí (pretože, ako znovu opakujem, vláda nemala ani zbla toľko právomocí, ako mala v mierových časoch, keďže všetko sa podriaďovalo armáde, takže krajina bola faktickyy riadená z GŠ). Stačí si pozrieť, akých ministrov menoval pred vojnou a akých po odchode na front. Bohužiaľ, toho Protopopova netrafil.

Na tvoje vývody o Nikolajovom diletantizme nemáš dokumentačné podklady.

Informácie o Lincolnovi a Kennedym sú fakt.

Aby si vedel, čo je to FED a aký má vplyv, tu je odkaz po ćesky: http://hucek.cz/l_kopecky/conspiracy/fed.htm

Je to fakt, ktorý si môžeš overiť.

32 wox24 wox24 | 13. března 2010 v 14:07 | Reagovat

Nadôvažok, Nikolaj II. urobil jednu vec, na ktorú doplatilo viac amerických prezidentov. Odmietol založenie Centrálnej banky Ruska (ako by vyzerala, viď vyššie), čím si smrteľne pohneval bankárov proti sebe.

Takže toto sú hlavné príčiny Nikolajovho pádu, ktoré sa akosi zamlčiavajú.

33 jerryX jerryX | 14. března 2010 v 13:11 | Reagovat

Takhle se můžeme přít věčně. Vy jste sice velmi vzdělaná, ale ze dvou,tří protichůdných svědectví si vyberete vždy to, co se Vám hodí.

A mimochodem- Stalinovi v roce 1953 bylo už 73 let a měl po několika mozkových příhodách.Nebylo těžké mu případně i pomoci ke smrti...

34 wox24 wox24 | 14. března 2010 v 15:52 | Reagovat

Viete, vy sa príliš riadite oficiálnou históriou. Ale keď sa začnú otvárať archívy, oficiálna história začina padať... ;). Viď kniha Antonyho Suttona.

Potom existuje ešte jedna zaujímavá kniha. Ani nie tak kniha, ako záznam výsluchu Christiana Rakovského Stalinovým vyšetrovateľom. Tu je anglický preklad: http://mailstar.net/red-symphony.html

Upozorňujem je to záznam výsluchu.

35 louis vuitton uk louis vuitton uk | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 8:27 | Reagovat

outavě napsané články,kupa informací o Romanovcích co jsem nikde jinde česky nenašla.prostě jedním slovem: výborné!

36 [coach outlet] [coach outlet] | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 8:27 | Reagovat

blog je krasny potrebovala som o Otma nieco vediet do skoly a hned som to nasla na tvojom blogu

37 cialis cialis | E-mail | Web | 11. dubna 2015 v 5:46 | Reagovat

It is also possible that Zynga's chosen advertising network is to blame if we consider the case of the New York Times' website

38 tadalafil tadalafil | E-mail | Web | 23. dubna 2015 v 8:01 | Reagovat

Hello!
<a href="http://viagra4sildenafil.com/">sildenafil</a> , <a href="http://cialis4tadalafil.com/">tadalafil</a> ,

39 viagra_sale viagra_sale | E-mail | Web | 23. dubna 2015 v 11:48 | Reagovat

Sweet website, super layout, very clean and utilise genial.

40 tadalafil tadalafil | E-mail | Web | 22. června 2015 v 0:13 | Reagovat
41 cia_lis cia_lis | E-mail | Web | 22. června 2015 v 15:41 | Reagovat

Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

42 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 21. července 2015 v 14:43 | Reagovat
43 via_gra_price via_gra_price | E-mail | Web | 23. srpna 2015 v 2:47 | Reagovat

Outstanding post, you have pointed out some fantastic points, I as well think this is a very great website.

44 cialis_canada cialis_canada | E-mail | Web | 16. listopadu 2015 v 2:30 | Reagovat
45 generic generic | E-mail | Web | 16. listopadu 2015 v 21:04 | Reagovat
46 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 5. srpna 2016 v 22:52 | Reagovat

I really like your blog.. very nice colors &amp theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thank you

47 purchase_cialis purchase_cialis | E-mail | Web | 3. února 2017 v 2:08 | Reagovat
48 in in | E-mail | Web | 7. února 2017 v 21:56 | Reagovat
49 calais pills calais pills | E-mail | Web | 15. února 2017 v 0:09 | Reagovat

ordering cialis <a href="http://canadianpharmacyus365.com/">medication tadalafil</a> where buy cialis online safely

50 general i general i | E-mail | Web | 15. února 2017 v 16:37 | Reagovat

<a href="http://carinsurances.us.com/">safe auto quote online</a> state farm insurance <a href=http://carinsurances.us.com/>www aaa com</a>

51 generic generic | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 8:46 | Reagovat
52 cialis cialis | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 8:46 | Reagovat
53 use use | E-mail | Web | 20. dubna 2017 v 4:08 | Reagovat
54 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 21. dubna 2017 v 5:47 | Reagovat
55 for for | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 8:35 | Reagovat
56 ViagTug ViagTug | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 16:47 | Reagovat

acheter viagra andorr

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">cheap viagra</a>

    buy cheapest viagra nyc

57 ViagTug ViagTug | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 23:06 | Reagovat

viagra law uk

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra online</a>

    click here viagra uk chemist

58 ViagTug ViagTug | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 11:36 | Reagovat

average age men viagra

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>generic viagra</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra coupon</a>

    viagra 100 mg street price

59 AndyTug AndyTug | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 16:50 | Reagovat

samples from viagra

      <a href=http://onlineviagravzx.com/>online viagra</a>

    <a href="http://onlineviagravzx.com/">viagra buy</a>

    viagra und alkohol foru

60 MoisesTug MoisesTug | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 16:36 | Reagovat

viagra online kaufen gunstig

      http://viagrasaleznp.com/ - buy viagra online

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">purchase viagra</a>

    pharmacy support viagra canada

61 MoisesTug MoisesTug | E-mail | Web | 1. května 2017 v 0:21 | Reagovat

viagra ou trouver

      http://viagrasaleznp.com/ - generic viagra

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">generic viagra</a>

    4 generic viagra softtabs

62 MoisesTug MoisesTug | E-mail | Web | 6. května 2017 v 23:21 | Reagovat

instant decision loans for poor credit

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>same day payday loans</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">online payday advance</a>

    payday loan store vicksburg ms

63 AndyTug AndyTug | E-mail | Web | 8. května 2017 v 11:14 | Reagovat

buy cheap purchase uk viagra

      <a href=http://viagraonlinenvz.com/>generic viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinenvz.com/">generic viagra</a>

    generic viagra mumbai

64 MoisesTug MoisesTug | E-mail | Web | 8. května 2017 v 22:37 | Reagovat

loans with bad credit in va

      http://fastloanstgz.com/ - payday loans online direct lenders only

    <a href="http://fastloanstgz.com/">cash advance</a>

    is cosigning a loan bad for credit

65 MoisesTug MoisesTug | E-mail | Web | 9. května 2017 v 20:14 | Reagovat

cash loans in stoke on trent

      http://fastloanstgz.com/ - cash advance

    <a href="http://fastloanstgz.com/">payday loans near me</a>

    direct 90 day loan lenders

66 MoisesTug MoisesTug | E-mail | Web | 10. května 2017 v 8:59 | Reagovat

quick acceptance loans

      http://fastloanstgz.com/ - payday loans online direct lenders only

    <a href="http://fastloanstgz.com/">payday loans online no credit check instant approval</a>

    payday loans guaranteed approval direct lenders

67 ElleTug ElleTug | E-mail | Web | 11. května 2017 v 4:34 | Reagovat

mr pay day easy loans

      http://loanbadoknpz.com/ - cash advance

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">personal loan</a>

    76107 cash advance

68 IvlevTug IvlevTug | E-mail | Web | 12. května 2017 v 2:18 | Reagovat

cialis 5g

      <a href=http://cheapcialismsz.com/>online cialis</a>

    <a href="http://cheapcialismsz.com/">buy cialis</a>

    effect of cialis on women

69 ElleTug ElleTug | E-mail | Web | 12. května 2017 v 4:42 | Reagovat

payday loans instant payout direct lender

      http://loanbadoknpz.com/ - loan bad credit

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">loan with bad credit</a>

    need a loan with bad credit asap

70 MoisesTug MoisesTug | E-mail | Web | 13. května 2017 v 8:39 | Reagovat

how to take a small loan out

      http://paydayvpzcashvnx.com/ - payday loans online

    <a href="http://paydayvpzcashvnx.com/">payday loans online</a>

    cash and advance loan

71 DrewTug DrewTug | E-mail | Web | 19. května 2017 v 11:48 | Reagovat

wow look it cialis cheap buy

      <a href=http://buycialisizronline.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">order cialis</a>

    cialis generico mas barato

72 ValeryTug ValeryTug | E-mail | Web | 19. května 2017 v 20:40 | Reagovat

are generic cialis 25mg real

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">order ciali</a>

    we use it rx generic cialis

73 AnnTug AnnTug | E-mail | Web | 20. května 2017 v 12:18 | Reagovat

cheapest 5 mg cialis online

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis generic</a>

    los precios de cialis

74 MoisesTug MoisesTug | E-mail | Web | 23. května 2017 v 14:40 | Reagovat

cialis y viagra diferencia

      http://buyviagracvz.com/ -  generic viagra

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> cheap viagra</a>

    buy viagra uk forum

75 order_cialis order_cialis | E-mail | Web | 28. května 2017 v 11:12 | Reagovat
76 order_cialis order_cialis | E-mail | Web | 28. května 2017 v 11:12 | Reagovat
77 DemidTug DemidTug | E-mail | Web | 28. května 2017 v 12:41 | Reagovat

cialis dopage

      http://buygvcialisonline.com/ - buy cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">order cialis</a>

    cialis generika in deutschland

78 AlexeyTug AlexeyTug | E-mail | Web | 2. června 2017 v 11:35 | Reagovat

cialis vendita senza ricett

      http://cialis10mgonlinez.com/ - cialis online

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">cialis 10mg</a>

    click now cialis paypal

79 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 14:29 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
TOPlist