Car Nikolaj II. Alexandrovič (část IV.)

6. března 2010 v 18:25 | Ally |  Nikolaj a Alexandra

Ukončení rusko-japonské války však nevyřešilo problémy, které začaly vyplouvat na povrch. Katastrofální výsledky bojů na východě vedly k velké nespokojenosti obyvatelstva a vážnost panovnického domu i vládního systému značně klesla. Ještě v době bojů, na samém počátku ledna 1905, se měl odehrát neblahý incident, který měl poskvrnit Nikolajovu pověst nejen dokonce jeho života, ale i na dlouhá léta pak. Pod vedením kněze Georgije Gapona se velké množství prostých petrohradských obyvatel, většinou dělníků, rozhodlo vypravit se společně za "Báťuškou carem" a předat mu petici, v níž by mu vysvětlili své útrapy a jak jsou utlačováni. Jednou provždy se rozhodli otevřít mu oči, do nichž dvořané a vysocí úředníci sypali popel. Měli naivní víru, že jakmile se car dozví, čemu jsou jeho věrní poddaní vystaveni, jak těžké jsou jejich životy, jak hladové jejich děti, všechno napraví. Nikolaj ve více než jednou případě prokázal, že prosby prostých lidí jej nikdy nenechají chladným, ovšem události měly zamezit jakékoliv nápravě věcí a dokonce i jakékoliv disputaci.

Sotva několik dní před chystaným pochodem se carská rodina zdržovala v petrohradském Zimním paláci a car se zúčastnil tradičního "svěcení vody" v řece Něvě. Při této příležitosti měla být vypálena čestná salva, ovšem jak se k hrůze všech zúčastněných brzy ukázalo, jedna z nábojnic byla ostrá. Zasáhla nároží paláce, roztříštila okna, a šrapnel smrtelně zasáhl policistu, který zrovna stál s carem u vysekaného - a čerstvě posvěceného - otvoru v ledovém krunýři Něvy. Nikolaj se ani nepohnul, pouze se pokřižoval. "Věděl jsem, že mě chtějí zabít," svěřil pak své sestře. "Ale co jsem mohl dělat?" Ačkoliv nebyl nikdo potrestán a bylo oznámeno, že šlo o nehodu, nikdo se nemohl zbavit pocitu, že šlo o úmyslný útok na carův život. Hned druhého dne proto Nikolaj na naléhání ministrů opustil hlavní město a uchýlil se do Carského Sela.


V té chvíli Georgij Gapon oznámil úřadům svůj úmysl pochodovat s tisíci podpůrci k Zimnímu paláci s peticí. Večer před demonstrací stanovenou na neděli 9. ledna, se ministři sešli, aby celou věc prodiskutovali. Nikoho z nich ani nenapadlo informovat cara, který už byl bezpečně v Alexandrovském paláci, nikdo z nich nenavrhl, že by car měl Gapona s peticí vůbec přijmout. Někteří navrhli, aby byl Gapon poslán k nějakému méně významnému členu carského domu, ovšem to bylo zamítnuto. Nakonec se přeci jen dohodli a nedávno ustanovený ministr vnitra, princ Svjatopolk-Mirskij, narychlo do města povolal vojenské posily, aby v každém případě mohl být zachován klid a pořádek. O tomto kroku byl car informován a v jeho deníku můžeme najít informace o tom, kolik toho o celé záležitosti věděl: "Od včerejška všechny továrny a dílny v Petrohradě stávkují. Z okolních oblastí byli do města přivoláni vojáci, aby posílili posádku. Až do teď se dělníci chovají klidně. Mají asi 120 000 lidí. Vede je nějaký kněz - socialista Gapon. Mirskij mi večer přišel říct o opatřeních, která udělal."

Už druhého dne se v jeho deníku objevilo následující: "Bolestivý den. V Petrohradě došlo k velkým nepokojům, když se dělníci snažili dostat do Zimního paláce. Vojáci byli donuceni střílet v několika částech města a mnoho lidí bylo zabito a zraněno. Pane, jak bolestivé a smutné to je!" A co se stalo? Pokojné procesí zpívající státní hymny a nesoucí carovy obrazy, kříže a ikony, se podle plánu vydalo pomalu k Zimnímu paláci. Po celou cestu nedošlo k jedinému konfliktu z vojáky. Když se ovšem dav přivalil na náměstí před palácem, ocitl se tváří v tvář řadě ozbrojených stráží. Několikrát jim bylo opakováno, že car není ve městě. Jako by neslyšeli - nebo nevěřili. Postupovali dál. Co se stalo pak dnes již není možné přesně zjistit. Začala střelba. Odkud vylétly první kulky není jisté - zda z řad vojáků či dělníků. Jakmile však začala střelba, neštěstí bylo neodvratné. Stovky lidé zemřeli nejen vinou kulek, ale také v nastalé tlačenici a panickém úprku davů. Oficiální zpráva předložená carovi hlásala, že obětí bylo 92 a několik stovek raněných. Skutečné číslo šlo do tisíců, to se ale car nikdy nedozvěděl. Gapon sám unikl a zmizel a stal se z něj jeden z největších carových nepřátel. Tato tragédie, která byla vinou hlavně nedorozumění a sobectví vysoce postavených osob, navždy vrazila klín mezi cara a jeho lid. Že to nebyl Nikolaj, kdo nařídil střelbu, že upřímně truchlil pro "devadesát dva" obětí, bylo každému jedno. Stal se Nikolajem Krvavým.
Následovaly další pohromy. V Moskvě byl zavražděn carův strýc, vzbouřila se černomořská flotila, a konečně tu byla ostudná válečná porážka. Věci se již rapidně hroutily. A ministři začali radit. Je nutné dát revoltujícímu lidu alespoň něco z toho, co chce. Je třeba dát jim Dumu - parlament. Nikolaj tuto myšlenku nejprve vůbec nepřipouštěl. Jeho dědeček chtěl takovou věc udělat, a zabili ho za to. Otec i učitelé mu celý život vštěpovali, že samoděržaví v Rusku je svaté, ustanovené Bohem. A náhle po něm všichni chtěli, aby se vzdal těchto svatých práv, svého svrchovaného samoděržaví. Měl dvě možnosti. Ustanovit Dumu nebo potlačit povstání vojensky. Tehdy se přímo zeptal velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče, zda za ním bude armáda stát. Nikolaj Nikolajevič mu ukázal revolver a řekl, že jestli car nepodepíše založení Dumy, přímo před ním se zastřelí. Pod takovým nátlakem už Nicky odolávat nemohl. 5. srpna 1905 podepsal manifest, jímž potvrdil otevření Dumy, původně zamýšlené jako poradní orgán. V říjnu pak byla uvedena v platnost "Konstituce", kterou car obyvatelům své říše zajišťoval základní lidská práva a svobodu slova. Duma však neměla fungovat tak svobodně a s takovou mocí jako například anglický parlament. Nikolaj si i nadále ponechal právo dosazovat a propouštět ministry. Ačkoliv s několika představiteli Dumy byl Nikolaj spokojen, většina z nich byla značně radikální a Nikolaj proto neměl Dumu ani trochu v lásce.

Z roku 1905 nevyšel v Rusku šťastně nikdo a vítězství byla spíše malá a bezvýznamná. Přesto tak Nikolaj získal na nějakou dobu klid a život se pomalu vrátil do zaběhnutých kolejí. Nyní vládl již deset let a začal mít větší sebedůvěru. Jeho strýcové již na něj neměli vliv a mohl být více sám sebou. Se smrtí Sergeje, Alexeje a nakonec i Vladimíra se konečně tal opravdovou hlavou rodiny. Rodina se mu však rozpadala před očima. K jeho hrůze se začaly množit morganatické sňatky, nelegitimní potomci a veřejné skandály. Pochopení, lásku a útulek nacházel nakonec už jen u své Alix a dětí. Alexejova závažná nemoc jej navíc také zaměstnávala, s přibývajícími lety stále víc. Nikolaj se díky hořkým zkušenostem stával nedůvěřivým, a stále více si připadal osamělý. Oprostil se od zbytků svého bezstarostného mladického smýšlení a rozvinuly se jeho nejdůležitější povahové rysy. Tím nejvýraznějším byla zbožnost a víra, jeho naprostá oddanost Bohu a důvěra v Jeho vedení. Víra, že jej Bůh vybral k tomu, aby seděl na vratkém ruském trůnu, mu byla útěchou.

Nikolaj byl zvyklý dělat si vlastní úsudek. Oproti populárnímu mýtu, že byl zcela pod vlivem své manželky, stojí mnoho důkazů, které vydala jejich vzájemná korespondence. Nikolajovým problémem při jednáních s ministry se ovšem ukázalo být jeho dobré vychování. Každého nechal promluvit, každému nechal čas říci, co chtěl, slušně poděkoval, srdečně se rozloučil a daná osoba odešla s nadějí, že vše vyřídila k vlastní spokojenosti. Druhého dne pak přišel ošklivý šok v podobě zprávy, v níž se car omlouval a vyjadřoval své výtky. Nikolaj tak nebyl u ministrů příliš oblíben. Většinou byl již rozhodnut a jen čekal, až mu někdo navrhne to samé. To mu dalo dostatečnou sebedůvěru, aby tento názor zrealizoval. Vyvolával tak ovšem dojem, že poslouchá vždy toho posledního, kdo s ním promluví. Především v první polovině své vlády se často nerozhodoval pro nejlepší řešení, ať již vinou nezkušenosti nebo neznalosti určitých faktů, ovšem časem tuto obratnost přeci jen zvládl. Jeho politické názory rozhodně nebyly ovlivňovány Rasputin, sibiřským mužikem, který "léčil" careviče. Rasputinova společnost byla však carovi většinou milým rozptýlením. Zde byl někdo, kdo nejen nesobecky nabízel pomoc nešťastným rodičům, ale také se v paláci projevoval vždy uctivě a dokonale naplňoval carovu představu o "Božím člověku", prostém obyvateli venkova, který je nadán Božím darem. Nikolaj nad ním držel ochranou ruku.
Když se k němu dostaly zprávy o Rasputinových eskapádách, udělala policie chybu, že jedno z hlášení bylo smyšlené. Car přesně věděl, že daného data a hodiny byl Rasputin právě v paláci a nemohl tak páchat nic z toho uvedeného ve zprávě. A od té doby byl přesvědčen, že jde jen o záštiplné útoky závistivců. Rasputin zůstal v přízni carské rodiny a svým působením nevědomě zničil veřejnou pověst těch, kteří je ochraňovali. Ale to bylo až později.

Nikolaj miloval hudbu, hlavně Wágnera, jeho nejmilejším hudebních kusem byl jeho "Tristan a Isolda". Když našel chvilku volného času, psal dopisy přátelům a příbuzným v různých koutech Evropy. Měl rád dlouhé, svižné procházky a každodenní cvičení. Nejčastěji cvičil na hrazdě, kterou měl připevněnou ve své koupelně, a také ji nechal nainstalovat do carského vlaku. Nesmírně si pochvaloval, jak si pak vždy může zacvičit a nebýt po cestě zničený a rozlámaný. Nejraději však Nikolaj trávil čas se svou rodinou. Pokud to jeho povinnosti dovolovaly, četl Alix a dětem nahlas knihy, většinou svého oblíbeného Gogola, ale i Turgeněva, Tolstého, jindy zábavné francouzské knihy či anglické romány. Pokud nečetli, probírali se společně fotografiemi. Nikolaj byl vášnivým fotografem s vynikajícím citem, a s pečlivostí sobě vlastní pak obrázky vlepoval do velkých alb. Všichni kolem něj museli být stejně pečlivý, protože nesnesl pohled třebas jen na kapičku lepidla na stole. Tato jeho pečlivost hraničila s puntičkářstvím a projevovala se i v jeho práci. Narozdíl od jiných monarchů Nikolaj neměl sekretáře. Všechny své listiny otevíral a četl sám, důkladně je studoval, a sám je také po schválení vkládal do obálek a zapečetil. Každičká věc na jeho stole měla své přesně dané místo a Nikolaj byl tak schopen i v naprosté tmě vejít do své pracovny a najít listinu, kterou potřeboval.

Vrchol Nikolajovy vlády přišel v letech 1912-1913. V roce 1912 se pořádaly velké oslavy k stému výročí bitvy u Borodina, kde car Alexander I. slavně zvítězil nad Napoleonem. O rok později se konaly oslavy ještě bombastičtější a významnější: 300. výročí nástupu dynastie Romanovců na ruský trůn. Naštěstí tentokrát oslavy neprovázela žádná tragédie, jak tomu bylo v případě korunovace. Přišel rok 1914 a začal velmi slibně. Největší událostí měly být zásnuby velkokněžny Olgy, nejstarší carovy dcery, s rumunským princem Carolem. Alespoň tisk a společnost jej očekávali. Car sám se rozhodl svoji dceru do ničeho nenutit a slíbil, že Olga si může vybrat, kdy a koho sama bude chtít. I tak návštěva Rumunska dopadla nad očekávání dobře, a když Standart vyplula po rozloučení z rumunského přístavu, nikdo netušil, že Nicky a Alix právě viděli svoji sestřenici, korunní princeznu Marii, naposledy.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (118)
Zobrazit starší komentáře

101 GalyaTug GalyaTug | E-mail | Web | 13. října 2017 v 6:24 | Reagovat

generic cialis 10 mg

      <a href=http://cialispurchasek.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialispurchasek.com/">purchase cialis</a>

    cialis barato comprar

102 GolpTug GolpTug | E-mail | Web | 13. října 2017 v 16:38 | Reagovat

are payday loans illegal in fl

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>payday loan or pay day loan</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">fast payday loans</a>

    payday loans what are they

103 GolpTug GolpTug | E-mail | Web | 13. října 2017 v 21:41 | Reagovat

fresh start loans for bad credit

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>online payday loan</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">best online payday loans</a>

    where i can get a personal loan with bad credit

104 GolpTug GolpTug | E-mail | Web | 13. října 2017 v 22:47 | Reagovat

cash advance in circleville ohio

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>online payday loans</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">payday loans online same day</a>

    ATL GA cash advance

105 GolpTug GolpTug | E-mail | Web | 14. října 2017 v 21:30 | Reagovat

cash advance trussville al

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>payday loans online</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">payday loans online</a>

    ez cash loans usa

106 KostyaTug KostyaTug | E-mail | Web | 17. října 2017 v 17:46 | Reagovat

viagra naturlig

      <a href=http://viagrafds.com/>generic viagra online</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">cheap viagra</a>

    viagra pills look like

107 KostyaTug KostyaTug | E-mail | Web | 18. října 2017 v 5:36 | Reagovat

price of viagra in kl

      <a href=http://viagrafds.com/>cheap viagra online</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">buy generic viagra</a>

    viagra 50mg uk paypal

108 MelsTug MelsTug | E-mail | Web | 18. října 2017 v 20:54 | Reagovat

marijuana and cialis together

      <a href=http://cialisdfr.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisdfr.com/">generic cialis</a>

    what if i take 8 cialis

109 MelsTug MelsTug | E-mail | Web | 19. října 2017 v 2:40 | Reagovat

non prescription cialis uk

      <a href=http://cialisdfr.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisdfr.com/">cialis online</a>

    only now cialis profesional

110 SashaTug SashaTug | E-mail | Web | 19. října 2017 v 15:46 | Reagovat

viagra in toilets

      <a href=http://cheapviagracanada55.com/>buy generic viagra</a>

    <a href="http://cheapviagracanada55.com/">viagra cheap</a>

    acheter viagra en europ

111 SashaTug SashaTug | E-mail | Web | 19. října 2017 v 16:11 | Reagovat

viagra comprar receita

      <a href=http://cheapviagracanada55.com/>buy generic viagra</a>

    <a href="http://cheapviagracanada55.com/">buy viagra</a>

    single viagra pill for sale

112 SashaTug SashaTug | E-mail | Web | 19. října 2017 v 23:39 | Reagovat

only now info viagra

      <a href=http://cheapviagracanada55.com/>canadian viagra</a>

    <a href="http://cheapviagracanada55.com/">viagra cheap</a>

    how to buy viagra in hong kong

113 SashaTug SashaTug | E-mail | Web | 20. října 2017 v 4:00 | Reagovat

pharmacy viagra canadian

      <a href=http://cheapviagracanada55.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://cheapviagracanada55.com/">buy viagra</a>

    viagra enterprises

114 SashaTug SashaTug | E-mail | Web | 20. října 2017 v 12:27 | Reagovat

buy viagra online no rx

      <a href=http://cheapviagracanada55.com/>online viagra</a>

    <a href="http://cheapviagracanada55.com/">viagra online</a>

    the best choice cheap viagra

115 TanyaTug TanyaTug | E-mail | Web | 20. října 2017 v 14:37 | Reagovat

viagra no prescription in usa

      <a href=http://viagralkd.com/>generic viagra</a>

    <a href="http://viagralkd.com/">order viagra online</a>

    cost of viagra pills in india

116 GeorgeTug GeorgeTug | E-mail | Web | 20. října 2017 v 19:54 | Reagovat

buy viagra nepal

      <a href=http://viagralesf.com/>viagra without prescription</a>

    <a href="http://viagralesf.com/">where to buy viagra</a>

    verkaufe viagra

117 AdamTug AdamTug | E-mail | Web | 21. října 2017 v 23:25 | Reagovat

medicine cialis used

      <a href=http://cialisbuygfs.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisbuygfs.com/">generic cialis online</a>

    costo cialis 10mg

118 VidmanTug VidmanTug | E-mail | Web | 25. října 2017 v 15:47 | Reagovat

enter site buy now cialis

      <a href=http://cialisknz.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisknz.com/">cialis canada</a>

        cialis daily

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
TOPlist