Americký novinový článek z roku 1904

4. ledna 2010 v 18:28 | Ally |  Dokumenty
Magazín By View
Ročník 12., číslo 1., říjen 1904

Carové z domu Romanovců nepochybně mají silný osobní vliv na představivost a lásku obrovské populace těch, kterým titulárně vládnou. Kromě faktu, že byli ruskými panovníky po tři sta let, dějiny jen málokdy zmiňují jejich prestiž. Říci, že to nebyl rod silných mužů je ještě dosti uctivé. Nebyli velcí válečníci ani zákonodárci. Nikdo z nich od prvního Petra, který zemřel roku 1725, byl dobrým organizátorem. S jedinou výjimkou s nimi není spojen žádný upřímný pokus zlepšit životy svých poddaných a ohromné rozpětí ruského území není jejich zásluha.

Pokud se v dějinách dá něco nazývat náhodou, pak to byla právě ta, která vynesla Romanovce na výsostné místo, jež drží. Proč staří bojaři, nebo šlechtici, v roce 1613 zvolili Michaila Romanova na uprázdněný trůn je jednou z hádanek ruské historie. Fjodor, poslední potomek rjurikovské dynastie, která Rusku vládla sedm set dvacet let, zemřel bezdětný. Vymření prastarého královského domu následovala anarchie a občanská válka. Bojaři se rozhodli zvolit cara a jejich volba padla na patnáctiletém chlapci, šlechtici pouze podřadnému. Různí kronikáři mají pro toto zvláštní rozhodnutí rozličné teorie. Někteří je přičítají dobré pověsti Michailova otce, vysokého církevního představitele, jiní historici myslí, že Michailovo jméno bylo prosazeno jistými šlechtici, kteří doufali, že budou skutečnými držiteli moci jen symbolicky vložené do rukou osiřelého chlapce, a ještě jiní vyvozují, že žárlivost lepších kandidátů vedla k volbě toho, čemu se v Americe říká "černá ovce". Takto se Romanovci dostali na trůn na vlně velkého národního hnutí, k jehož zvednutí nic neudělali.

Rodinná historie Romanovců je v naprostém rozdílu k Hohenzollernům. Krátce vládli a krátce žili, a synů měli většinou málo. Z dynastie vzešlo šestnáct carů a careven, kromě dvou Kateřin, které držely žezlo díky sňatku s Romanovci. Vlády těchto osmnácti panovníků pokrývají dobu dvě stě devadesáti let, každý měl přibližně sedmnáct na to, aby vládl. Vyjma druhé Kateřiny, německé princezny, se jediný se dožil šedesátky. Pouze třikrát od dob Petra Velikého přešla koruna v přímé linii z otce na syna.

V roce 1682, ke konci vlády Karla II. v Anglii, a asi v polovině vlády Ludvíka XIV. Ve Francii, Fjodor, třetí z Romanovců, zemřel bezdětný, zanechávaje pouze imbecilního patnáctiletého bratra, desetiletého polovičního bratra a jedinou sestru, aby se podělili o nástupnictví. Bylo rozhodnuto, že dva chlapci, Ivan V. a Petr, budou spoluvládci a sestra Sofie regentkou, ale když Petr dospěl, padla mu do silných rukou veškerá moc, jeho bratr rezignoval a sestra byla uvězněna v klášteře. Z tohoto Petra a jeho neurozené ženy Marty Skavranovské přímo pocházejí současní Romanovci. Petr byl ze své dynastie nejobdivuhodnější, nejsilnější car, kterého Rusko kdy mělo. Předělal celý systém zemské vlády, vytvořil armádu a ačkoliv nebyl ve všech svých válkách úspěšný, rozšířil a zajistil svou říši jako jednu z nejsilnějších na světě. Vybudoval Petrohrad "okno, jimž se Rusko dívá na západ." Zakázal staré tatarské zvyky jako izolování žen a bičování dlužníků, a zavedl alespoň něco málo ze západních institucí. Petr Veliký načrtl cestu k civilizaci, ale jeho otcovské metody přináší otázku, zda se tento vůdce a ochránce lidu sám dokázal odpoutat od asijské divokosti. Jeho jediný syn carevič Alexej, byl po obvinění z kritizování otcových politických a společenských reforem zajat a umrskán k smrti. Princova předčasná smrt byla oficiálně oznámena jako následek epileptického záchvatu, jedné z těch nešťastných nemocích, které jsou v lékařských dějinách rodu Romanovců nechvalně známé.

Zabití Alexeje zanechalo Petra na smrtelném loži jen s jediným dědicem, vnukem Petrem, který zemřel bezdětný po tříleté vládě a opět nastala soutěž podvodníků, kteří byli nastrčeni soupeřícími šlechtici. Koruna přešla na Annu, vévodkyni z Courtlandu, princeznu ze starší linie, jednu ze dvou dcer imbecilního Ivana V. I ona zemřela bez potomků a nastoupilo po ní dítě - vnuk její sestry, který po několikaměsíční symbolické vládě jako Ivan VI., byl odstraněn stoupenci Jelizavety, nejmladší dcery velkého Petra. Jelizaveta, která je svými životopisci popisována jako "líná, pověrčivá žena nízké morálky", byla další z Romanovců, kdo zemřel bez dětí. Koruna připadla synovi její sestry Petru III., opilému slabochovi, kterého pět měsíců po nástupu na trůn sesadila jeho ctižádostivá německá žena za přispění Alexeje orlova a dalších. Saská princezna, která vstoupila do dějin jako Kateřina II., byla druhou ruskou panovnicí, která si vysloužila přízvisko "Veliká". Navzdory svému cizímu původu si zcela osvojila ruské ideály. Silná vládkyně, úspěšná ve válce i v diplomacii, zanechala své rozšířené Impérium synu Pavlovi.
Nový car byl horší než byl romanovský průměr. Po čtyřleté vládě, nejprve aktivně brojící proti republikánské Francii a pak s ní v úzkém spojenectví, byl zavražděn šlechtici, kteří nesouhlasili s jeho nestálou a rozhazovačnou politikou. Musí být řečeno, že vražda byla tehdy i nyní jediným efektivním způsobem jak v Rusku politicky protestovat. Pavlův ministr zahraničí, hrabě Pahlen, jene z vrahů, napsal britské vládě: "Všemohoucímu se zlíbilo povolat k sobě Jeho císařskou Výsost, cara Pavla, zesnulého v noci 11. tohoto měsíce (březen, 1801), po záchvatu epilepsie." Ten, kdo z vraždy těžil - a k níž údajně ochotně svolil - byl Pavlův syn, první car Alexander. Jako jeho otec byl Alexander jednou hořkým nepřítelem a podruhé nejoddanějším přítelem Napoleona I. Byl to benevolentní a vzdělaný člověk se zájmem o duchovno, který se považoval za zvláštního pověřence Boha, a střídavě hovořil o své touze rezignovat na nesmírné břemeno koruny a o svaté povinnosti potlačování liberálních myšlenek všude na světě, pročež založil Svatou Alianci.

V roce 1825 zemřel Alexander. I. bez potomků, jeho bratr Konstantin odmítl korunu a Pavlův třetí syn Nikolaj se jí chopil za cenu potlačení beznadějného povstání. Jeho třiatřicetiletá vláda byla úspěšná, dokud neskončila Krymskou válkou, nákladnou pro Francii a Británii, tragédií pro Rusko. Hanba z porážky uspíšila Nikolajovu předčasnou smrt, která přivedla na trůn jeho syna Alexandera II. Druhý Alexander, jediný romanovský car, který měl liberální názory i osobní sílu je prosadit, je vzpomínán jako osvoboditel nevolníků z jejich pouta k půdě. Kdyby žil o několik dní déle, možná i o několik hodin, mohl získat ještě větší slávu a udělat pro svou zemi tu největší službu. Je dobrý důvod věřit, že toho hrozného odpoledne, kdy byl zasažen atentátníkovou bombou, chtěl podepsat příkaz k ustanovení konstituční vlády v Rusku. Plný význam tak obrovské reformy lze jen těžko ocenit. Patří do mlhavé říše "kdyby", ale dozajista by započala novou a lepší éru pro velkou říši i její lid.

Věří se, že Alexander III., syn a následník zavražděného cara, přinesl otcův edikt s sebou na schůzku své rady, vyjádřil svůj úmysl jej podepsat a dožadoval se jejich schválení, ale než se mohl onen dokument projednat, reakcionářský Pobědonoscev jej přesvědčil, aby ho zavrhl.

Dva poslední carové alespoň nepřidali nic zlého ke špatnému záznamu Romanovců, na druhou stranu ani nepřidali nic pozoruhodně dobrého vyjma zlepšení morálky na svých dvorech. Nikolaj II., který je nyní carem vší Rusi, se narodil v Petrohradě, 18. května 1868, a byl nejstarším synem Alexandera III. a Marie Fjodorovny, původně dánské princezny Dagmar. Nikolaj dostal vzdělání běžně poskytované velkoknížatům a princům, a určitý vojenský výcvik. V roce 1891 podnikl cestu Asií, a při pobytu v Japonsku jen těsně unikl zavraždění z rukou japonského maniaka. Po smrti svého otce 1. listopadu 1894 se stal carem. V listopadu toho samého roku se oženil s princeznou Alix Hessensko-Darmstadtskou, a v květnu 1896 byli stvrzeni jako panovníci při úchvatném korunovačním obřadu. Nový car ujistil svůj lid, že jeho politika bude usilovat o mír, a co se týče Evropy, byl tento slib splněn. Nejdůležitějším aktem mezi jeho listinami je mírový návrh z roku 1898, který vyústil v Haagskou mírovou konferenci. Někteří z nejschopnějších státníků Ruska jsou v jeho službách a tak je obtížné rozhodnout, co osobně dokázal pro Rusko.

Od různých zdrojů nejnovějších periodik byl načrtnut následující portrét cara a carevny:

Nikolaj II. je zajímavým protikladem svého otce vzhledem i povahou a schopnostmi. Nelibuje si v pompě a obřadech. Když jeho otec objížděl hlavní město, ulice byly lemovány vojáky a jezdil v nádherném kočáře obklopen strážemi a služebnictvem. Ale současný car na své vyjížďky neupozorňuje a rád se s carevnou prochází o samotě, nebo jen s malým doprovodem. Pod jeho vládou není dvorská etiketa tak přísná a všichni jeho poddaní smějí k němu být uvedeni. Mužici cestují stovky mil, aby mu předali své petice, ujištěni, že je car přijme.

Nikolaj II. je na veřejnosti vážný, ale v soukromí velmi veselý a rád žertuje s blízkými přáteli. Příběhy, které vyprávějí o jeho vzrůstající melancholii a skrývaném šílenství, jsou podle všeho jen výmysly tisku. Že občas trpí depresemi je pravděpodobné, jelikož je člověk, a úkol, který před ním leží by mohl roztrhat i ta nejtvrdší srdce. Korunovační přísahy jsou mu svaté a on se je ze všech sil snaží plnit. Vybral ministry s velkou moudrostí a hodlá vést Rusko k velkým věcem.

Říká se, že mnoho svěřených návrhů bylo prosazeno carovou půvabnou ženou, která je jeho skutečnou pomocnicí ve všech směrech. Stálý melancholický výraz na carevnině tváři vede mnohé k úsudku, že manželství není šťastné. Ale ti, kteří popisují rodinný život carské rodiny nás ujišťují, že jde o manželství z lásky. Carova láska k jeho ženě se datuje zpět do doby, kdy byla dvanáctileté dítě a potkali se na svatbě velkoknížete Sergeje. Bylo jí dvacet dva, když jí bylo nabídnuto toto manželství a zprvu nepřijala, ovšem pod velkým tlakem ze všech stran nakonec dala svůj souhlas. Znamenalo to užší vztahy s Německem a Anglií a žena z královské krve musí mít na paměti politické výhody. Nejprve její babička královna Viktorie pozdržela svůj souhlas k sňatku kvůli mládí princezny Alix a proto, že je příliš křehká na starosti a odpovědnost spojené s ruským trůnem. Nezbytná změna náboženství nutila princeznu Alix neustále kolísat v jejím rozhodování. Lnula k evangelické víře, v níž byla vychována, zatímco jako carevna musí být členkou pravoslavné církve. Z Ruska byli vysláni učitelé, aby ji o pravoslaví poučili, a nakonec souhlasila vzít si budoucího cara. Vyrovnala se s povinnostmi svého stavu s ještě větším pocitem povinnosti než její předchůdkyně, carevna matka Dagmar, a má na srdci pouze dobro říše. Je to žena chladného úsudku a její rady jsou vždy dobré a promyšlené. Bere život s vážností, ale je vždy veselá a milá. Jednou z jejích největších snah je zlepšit život žen z chudých vrstev.

Naneštěstí je carevna velmi rezervovaná a přehnaně citlivá. Uprostřed dvorského kruhu je nesvá a často upadne v mlčení. Není jí vlastní bezstarostnost a familiérnost charakteristická pro Rusy. Přiznávají jí šarm, krásu, ctnosti, mnoho talentů, ale nejsou rádi, když je od sebe drží dál. Ovšem carevna nemající syna je ještě horší než být carevna, která je tichá a vzdálená dvořanům. První čtyři děti byly všechno dcery a národ byl velmi zklamán, že car stále nemá syna a dědice. Ale nedávné narození následníka ruského trůnu je lidmi považováno za znamení Božské milosti, a na carevnu se již nedívají s nelibostí. Car a carevna jsou oddaní svým čtyřem sladkým dceruškám a milují je stejně vroucně, jako by byly následnice trůnu. Když se narodila velkokněžna Olga, car údajně řekl: "Jsem rád, že dítě je děvčátko. Kdyby to byl chlapec, patřil by lidu, je to ale děvče a tak patří nám."

Car má mnoho paláců, ale nejčastěji pobývá v Zimním paláci v Petrohradě, v Petrodvorci a v Carském Selu na předměstí, a v Livadii na Krymu. Nejmilejší palác carské rodiny je v Carském Selu, kde vedou prostý, tichý život daleko od únavné rutiny dvorských funkcí. Ačkoliv jsou ruský car a carevna nejbohatším párem na světě, jejich choutky jsou velmi prosté. Carevna bývala ve svých názorech na oblékání téměř puritánská, a i dnes nemá ráda přezdobené róby.
Ačkoliv vlastní nádherné perly, safíry a rubíny, málokdy nosí šperky a carský pár ani neudíví žádnou extravagantní módu.

Jazyky používané carem a carevnou v soukromí jsou angličtina a němčina, ačkoliv mluví i francouzsky a italsky. Carevna se až do svého zasnoubení ruštinu neučila, a ačkoliv má dobrý přízvuk mluví jen pomalu. Nejstarší dítě, Olga, narozená v roce 1895, umí plynně hovořit anglicky i francouzsky stejně jako rusky. Druhá dcera Taťána se narodila v roce 1897. Její jméno potěšilo ruský lid, jelikož po generace je to nejoblíbenější jméno středních a nižších tříd a nikdy je nenesl nikdo z carské rodiny. Velkokněžny Anastázie a Marie s miminkem Alexejem narozeným 12: srpna 1904, doplňují rodinu. Carův nejstarší bratr Georgij, byl až do své smrti před pěti lety následníkem trůnu. Od té doby až donedávného narození v carské rodině byl dědicem princ Michail, čtyřiadvacetiletý mladík a voják. Mladší děti měly ve zvyku trávit se svou matkou, carevnou Marií, hodně času v Anglii, na Riviéře, v Německu a v Dánku. Mezi členy dvora jsou mnozí, kteří vzdychají po době, kdy byla carevnou Marie Fjodorovna, jelikož milovala všechny tradice dvorských ceremoniálů, ale většina ruských lidí má raději prosté, demokratické způsoby současného cara a carevny, a nenákladný život, který královský pár vede.
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 wox24 wox24 | 4. ledna 2010 v 19:08 | Reagovat

Je zaujímavé, ako je Pavel podceňovaný. ;) Samozrejme, Kataríne sa pravdepodobne nevyrovnal, ale zase taký "nemožný" cár to nebol. Na túto tému existuje zaujímavá kniha, ale nespomeniem si na presný názov, pri najbližšej návšteve knižnice to zistím.

Taktiež by si autor mohol zistiť, akými jazykmi sa v rodine hovorilo, dokonca sa mi zdá, že Nikolaj nemecky ani nevedel. ;)

Čo sa týka nástupu Romanovcov, jednou z teórií je, že vďaka nezhodám bojarov medzi sebou ponúkli trón Romanovcom, ktorých boli obe strany ochotné akceptovať. Ale čo je na tom pravdy... .:)

Samozrejme, to nie sú jediné veci, ktoré by sa dali tomu článku vytknúť. Skrátka, americký bulvár. ;)

2 Ally Ally | 4. ledna 2010 v 19:54 | Reagovat

Nikolaj německy uměl, ale hovořil tak pouze z nutnosti - jinak se všemi příbuznými v zahraničí mluvil anglicky a to dokonce i s "Willym".

Článek je opravdu poněkud fakticky nepřesný, nicméně rozhodně je zajímavý právě temito nepřesnostmi :)

3 wox24 wox24 | 4. ledna 2010 v 20:46 | Reagovat

Viem, že ovládal, samozrejme okrem ruštiny, angličtiny, dánsky (či aj francúzsky neviem, ale súdiac podľa vtedajších zvyklostí asi áno), ale o nemčine som nepočula. Asi si tvoju stránku prejdem podrobnejšie. ;)

4 Ally Ally | 4. ledna 2010 v 20:48 | Reagovat

O jazycích tu ještě článek nemám :) Ale určitě se to objeví v Nikolajově životopise. Takže někdy na jaře :)

5 wox24 wox24 | 4. ledna 2010 v 21:13 | Reagovat

Odkedy som tvoju stránku spoznala, chodím tu každý deň. ;) Čo robím len pri mojich obľúbených stránkach. ;)

6 Olgar R Olgar R | Web | 5. ledna 2010 v 9:01 | Reagovat

Zajimavý článek

7 Ally Ally | 5. ledna 2010 v 13:22 | Reagovat

[5]: Moc ti za to děkuju :)

8 madla madla | 5. ledna 2010 v 20:06 | Reagovat

je to zajímavý článek nebot jsem se moc o carském Rusku neučili pouze Kateřinna Velká, car Petr, který byl organizator Ruska o něm je v článku řeč a poté Alexandr druhy na který byl spáchán atentát a popraven bratr V.I.Lenina takže se člověk pořád UČÍ ALE TY hESENSKÝ RODY JE TAKÉ zajímavý alespon vím víc o Alexiních sestrách no Alex možná taková byla ale po narození svého syna se změnila díky jeho chorobě to by asi změnilo každou ženu a matku.

9 louis vuitton uk louis vuitton uk | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 7:56 | Reagovat

outavě napsané články,kupa informací o Romanovcích co jsem nikde jinde česky nenašla.prostě jedním slovem: výborné!

10 coach outlet online coach outlet online | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 7:56 | Reagovat

utavě napsané články,kupa informací o Romanovcích co jsem nikde jinde česky nenašla.prostě jedním slovem: výborné!

11 [coach outlet] [coach outlet] | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 7:57 | Reagovat

blog je krasny potrebovala som o Otma nieco vediet do skoly a hned som to nasla na tvojom blogu

12 coach factory outlet coach factory outlet | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 7:57 | Reagovat

a som si prave zacala pripravovat svoj a chcem sa opytat ci by si mi prosim nemohla pomoct s designom?

13 Lssdvdsquimi Lssdvdsquimi | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 21:58 | Reagovat

brand viagra buy
http://viasergeneric.com/
buy viagra internet
<a href=http://viasergeneric.com/>viagra sale</a> OK’

14 Mbedtowelet Mbedtowelet | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 16:07 | Reagovat

where can you buy viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">buy cheap viagra</a>
india generic viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra price</a> ok’

15 Vecuerroth Vecuerroth | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 17:47 | Reagovat

cheap viagra professional
<a href=http://viasergeneric.com/>viagra no prescription</a>
generic female viagra
<a href="http://viasergeneric.com/">order viagra</a>  OK’

16 Ecfverroth Ecfverroth | E-mail | Web | 28. ledna 2018 v 4:10 | Reagovat

uk viagra sales http://viasergeneric.com/  OK’

17 Ecfverroth Ecfverroth | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 4:21 | Reagovat

buy viagra meds online http://viasergeneric.com/  OK’

18 DxvExpeda DxvExpeda | E-mail | Web | 4. února 2018 v 19:01 | Reagovat

OK’
<a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance lenders</a>
payday loans no credit <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">loans payday</a>

19 Mvsdowelet Mvsdowelet | E-mail | Web | 6. února 2018 v 18:51 | Reagovat

OK’
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra online</a>
viagra effects on women
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra online without prescription</a>

20 PsaFaunc PsaFaunc | E-mail | Web | 10. února 2018 v 22:15 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">business plan writers</a>
where can i buy paper of a movie critique
https://writebusinessplanatb.org/ - sample business plan

21 PbdFaunc PbdFaunc | E-mail | Web | 15. února 2018 v 0:14 | Reagovat

OK’
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">business plan writing</a>
management assignment
https://writingbusinessplan.us.com/ - business plan outline

22 Mndadeshy Mndadeshy | E-mail | Web | 21. února 2018 v 16:40 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
payday loan online no credit check <a href="https://loanonline.us.org/">online payday loan</a>

23 Grdfully Grdfully | E-mail | Web | 22. února 2018 v 17:20 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">buy cialis</a>
cialis pills for sale
<a href=http://buycialisomskc.com/>cialis</a> OK’

24 Brcingera Brcingera | E-mail | Web | 22. února 2018 v 20:39 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://cialisonlineoansx.com/"></a>
cialis 40 mg dose
<a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis online</a> OK’

25 Lqhingera Lqhingera | E-mail | Web | 27. února 2018 v 9:50 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://retcialis.com/"></a>
generic cialis ship to canada
<a href="http://retcialis.com/">cialis generic</a> OK’

26 DvsEmpit DvsEmpit | E-mail | Web | 1. března 2018 v 20:27 | Reagovat

how much does viagra cost http://otcerectilepills.com/  OK’
generic viagra soft tabs <a href=http://otcerectilepills.com/>viagra</a>

27 FfvHoita FfvHoita | E-mail | Web | 3. března 2018 v 19:32 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/">erectile dysfunction cures</a>
price viagra
<a href=http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/>erectile dysfunction exercises</a>  OK’

28 KmsHoita KmsHoita | E-mail | Web | 13. března 2018 v 20:07 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagrapbna.com/">viagra price</a>
generic cheap viagra
<a href=http://viagrapbna.com/>generic viagra</a>  OK’

29 JjjHoita JjjHoita | E-mail | Web | 25. března 2018 v 12:47 | Reagovat

1 hour payday loans <a href="https://fastcash.us.com/"> 500 fast cash payday loan</a>
payday loans online same day <a href=https://fastcash.us.com/> fast payday loan online</a>
OK’

30 Grvleafe Grvleafe | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 15:41 | Reagovat

With this type of anemia, your doctor may not realize that you're not getting enough vitamin B12. buying viagra in uk <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale</a> viagra online buy brand generic <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra single packs for sale</a>  It is intended as a sharing of knowledge and information from the research and experience of Dr. OK’

31 btdleafe btdleafe | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 5:57 | Reagovat

viagra canadian pharmacy <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">generic viagra</a> viagra overnight viagra

32 mmkadeshy mmkadeshy | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 4:06 | Reagovat

low interest rate personal loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">florida payday loan</a> 100 payday loan <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loans nevada</a>

33 ehradeshy ehradeshy | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 18:42 | Reagovat

best payday loan on line <a href="https://ttsitworldwide.com/#">pay pay loans</a> quick loan <a href="https://ttsitworldwide.com/#">loans</a>

34 nfsadeshy nfsadeshy | E-mail | Web | 2. května 2018 v 6:14 | Reagovat

personal loans no credit check <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">loan online</a> bad credit payday loans lenders <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">loans online</a>

35 bsfUsake bsfUsake | E-mail | Web | 4. května 2018 v 13:28 | Reagovat

buy viagra without prescription <a href="http://viagraazmhj.com/#">generic viagra</a> generic viagra overnight <a href=http://viagraazmhj.com/#>generic viagra</a>

36 vsfWheeno vsfWheeno | E-mail | Web | 7. května 2018 v 17:25 | Reagovat

viagra sale online <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy viagra online</a> viagra drug store <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra online</a>

37 vplWheeno vplWheeno | E-mail | Web | 9. května 2018 v 13:02 | Reagovat

pfizer viagra brand sale <a href="http://canadiannowv.com/#">best place to buy viagra</a> generic viagra pills <a href="http://canadiannowv.com/#">generic viagra overnight</a>

38 llqadeshy llqadeshy | E-mail | Web | 11. května 2018 v 11:37 | Reagovat

tax debt problems <a href="https://cashloansonline.us.org/#">viagra lowest price</a> advance <a href="https://cashloansonline.us.org/#">viagra pharmacy online</a>

39 bsfgaurb bsfgaurb | E-mail | Web | 26. května 2018 v 22:51 | Reagovat

cheap viagra online <a href="http://qenericviaqra.com/#">viagra</a> viagra buy <a href="http://qenericviaqra.com/#">generic viagra</a>

40 bcxgaurb bcxgaurb | E-mail | Web | 5. června 2018 v 1:49 | Reagovat

viagra cheap <a href="http://viagraazmhj.com/#">order viagra online</a> buy viagra online no prescription <a href="http://viagraazmhj.com/#">buy real viagra online</a>

41 sdbgaurb sdbgaurb | E-mail | Web | 6. června 2018 v 19:43 | Reagovat

cialis professional <a href="http://hopcialisraj.com/#">cialis cost</a> cialis no prescription <a href="http://hopcialisraj.com/#">cheap tadalafil</a>

42 bfiEmpit bfiEmpit | E-mail | Web | 7. června 2018 v 17:09 | Reagovat

buy viagra online at <a href="http://viagraocns.com/#">discount generic viagra</a> viagra purchase <a href=http://viagraocns.com/#>viagra suppliers</a>

43 pazRoalk pazRoalk | E-mail | Web | 8. června 2018 v 16:52 | Reagovat

discount viagra <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra price</a> viagra 50mg <a href=http://viagrapfhze.com/#>buy viagra online</a>

44 nfgEmpit nfgEmpit | E-mail | Web | 10. června 2018 v 16:23 | Reagovat

free viagra sample pack <a href="http://mo-basta.org">viagra spam</a> viagra use <a href=http://mo-basta.org>buying viagra</a>

45 bsdEmpit bsdEmpit | E-mail | Web | 12. června 2018 v 13:57 | Reagovat

payday cash loan <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">advance cash payday loan</a> bad credit car loan saving account payday loan student loan <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>payday loans</a>

46 bthgaurb bthgaurb | E-mail | Web | 14. června 2018 v 9:47 | Reagovat

capital finance one payday loans <a href="https://onlineloan.us.org">loan online</a> best personal loans bad credit <a href="https://onlineloan.us.org">personal loans online</a>

47 nnrEmpit nnrEmpit | E-mail | Web | 14. června 2018 v 16:51 | Reagovat

cialis reviews <a href="http://fundeconp.org/">cialis buy</a> buy cialis without prescription <a href=http://fundeconp.org/>buy cialis online</a>

48 mmzEmpit mmzEmpit | E-mail | Web | 18. června 2018 v 23:20 | Reagovat

viagra stories <a href="http://canadiannowv.com/">buy viagra no prescription</a> pharmacy viagra <a href=http://canadiannowv.com>buy viagra uk</a>

49 ccagaurb ccagaurb | E-mail | Web | 20. června 2018 v 21:13 | Reagovat

viagra canada <a href="https://movietrailershd.org/">generic viagra cost</a> viagra pills <a href="https://movietrailershd.org/">generic viagra</a>

50 nsshauck nsshauck | E-mail | Web | 24. června 2018 v 17:01 | Reagovat

cialis no prescription <a href="http://hitcialisosn.com/">cialis price</a> cialis prescription <a href="http://hitcialisosn.com/">cheap cialis</a>

51 nffAxorp nffAxorp | E-mail | Web | 25. června 2018 v 5:39 | Reagovat

generic viagra online <a href="http://loviagraosn.com/">viagra soft tabs</a> viagra pharmacy <a href="http://loviagraosn.com/">viagra</a>

52 nbsAxome nbsAxome | E-mail | Web | 14. července 2018 v 21:57 | Reagovat

discount generic viagra <a href="http://genericonlineviaqra.com/#online viagra"> generic viagra</a> natural viagra substitutes <a href=http://genericonlineviaqra.com/#viagra>generic viagra online</a>

53 bnmNeult bnmNeult | E-mail | Web | 15. července 2018 v 22:46 | Reagovat

buy viagra pills <a href="http://setviagraeja.com/#generic viagra"> online viagra</a> buy viagra uk <a href="http://setviagraeja.com/#generic">viagra buy</a>

54 nbvSnite nbvSnite | E-mail | Web | 26. července 2018 v 0:05 | Reagovat

order viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy viagra</a> cheap viagra uk <a href=http://fviagrajjj.com/#>sildenafil over the counter</a>

55 nfcSnite nfcSnite | E-mail | Web | 29. července 2018 v 22:57 | Reagovat

buy tadalafil 20mg price <a href="https://forumdemulheres.com/#">no prescription cialis</a> cialis 5mg <a href=https://forumdemulheres.com/#>buy tadalafil 20mg price</a>

56 sffSnite sffSnite | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 1:39 | Reagovat

generic viagra online <a href="https://susamsokagim.com/">viagra price</a> buy discount viagra online <a href=https://susamsokagim.com/>sildenafil dosage</a>

57 byhGrany byhGrany | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 11:56 | Reagovat

viagra on line <a href="http://www.bitcapblog.com/">sildenafil online</a> discount viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">buying viagra online</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
TOPlist